В Драгоман търсят инспектор към Общинския инспекторат

703 преглеждания

Свободното място е за младши специалист

Свободно работно място обяви община Драгоман на официалния си сайт. От администрацията търсят да назначат служител за длъжността „Младши специалист - Инспектор към Общински инспекторат“

Ето и преките задължения, които ще има служителят, както и изискванията за заемане на длъжността:

Преки задължения:

1. Инспекторът е длъжен да спазва Правилника и изпълнява законосъобразните и в съответствие с него нареждания на кмета на Община Драгоман.

2. При осъществяване на своите задължения, инспекторите имат право да извършват проверки по спазването от всички лица на разпоредбите на нормативните актове на Общински съвет-Драгоман, както и на други нормативни актове, имащи отношение към изпълнението на функциите им.

3. При извършване на проверки в населени места на общината, кметовете на кметства и кметски наместници са длъжни да оказват пълно съдействие на инспекторите, а при необходимост да се търси такава от органите на Министерство на вътрешните работи.

4. При установяване на нарушения на нормативните актове инспекторите дават предписания със срокове и отговорници за изпълнението, контролират изпълнението, налагат глоби с квитанции или фишове, когато това се допуска от съответния нормативен акт или съставят актове за установяване на административни нарушения.

5. При констатиране на административните нарушения предприема своевременно необходимите законови действия и в зависимост от тежестта на нарушението съставя констативни протоколи, връчва предписания, налага глоби на място с фиш или съставя акт за административно нарушение.

6. Контролира дейностите по „зимно почистване", относно действително извършените дейности /обслужване, метене на сняг и опесъчаване/.

7. Изготвя ежедневни констативни протоколи за количеството и качеството на извършените видове работи от фирмите сключили договори с Община Драгоман.

8. Ежедневно изготвя справка за съставените актове за административни нарушения, глоби с фиш и предписания, като копие от същите предоставя на Ръководителя на инспектората.

9. Изготвя справки, информации, предложения и др. засягащи дейността му, които представя на Ръководителя на Инспектората.

10. Информира своевременно Ръководителя на Инспектората за всички възникнали проблеми по състоянието на околната среда.

11. Участва в провеждането на сезонните кампании за почистване на територията на общината и др. организационни мероприятия на община Драгоман.

12. Следи за състоянието и нормалното поддържане на общинската инфраструктура-тротоари, улични платна, пътни съоръжения, зелената система и др. на територията на община Драгоман в това число:

  • Аварии по водопроводната и канализационна мрежа;
  • Запушени или липсващи решетки на улични оттоци;
  • Липсващи капаци на шахти;
  • Пропадания на настилки над трасетата на инженерната инфраструктура;

13. Връчва по ГПК, АПК и НПК заповеди, уведомления, писма и други документи. След връчването им на виновното лице, връща разписка, която удостоверява това или екземпляр от връчения документ, върху който е отбелязано това.

14. Извършва проверки на сигнали, жалби и молби на граждани и юридически лица.

15. При осъществяване на контрола спазва законите и общочовешките морални и етични норми на поведение.

16. Изпълнява допълнително възложени задачи от Ръководителя на Инспектората.

Изисквания за заемане на длъжността:

1. Образователна степен: средно образование.

2. Допълнителна квалификация: умения за работа с Майкрософт Офис и Интернет.

Заявления и автобиографична справка се приемат на гише „Деловодство“ в общинска администрация Драгоман, на адрес ул. „Захари Стоянов“ № 26, ет. 2 всеки работен ден от 08:00 ч. до 17:00 ч.

EspressoNews