Община Своге обявява обществена поръчка за строителен надзор

191 преглеждания

Офертите ще бъдат отворени на 18.01.2018 г.

Община Своге обявява открита процедура по реда ЗОП за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Упражняване на строителен надзор по време на строителството на обект: Напорен резервоар, техническо помещение за обеззаразяване на водата и изграждане на водопроводни връзки към и от новия резервоар“.

Максималният разполагаем финансов ресурс на Възложителя за услугата, предмет на настоящата обществена поръчка е в размер на 42 600 лв. без ДДС. Критерият за оценка е „най-ниска цена”.

Оферти за участие в процедурата се подават в срок до 17:30 ч. на  17.01.2018 г.

Офертите ще бъдат отворени на 18.01.2018  г. от 10:00 ч. в Заседателната зала на община Своге, първи етаж, ул. Ал. Стамболийски“ 7.

Повече информация за обществената поръчка може да намерите на официалния сайт на община Своге, в раздел: „Профил на купувача“.

EspressoNews