Община Сливница обявява продажба на имот с търг в м. Лозище

283 преглеждания

Търгът ще се проведе на 31.01.2018 г.

Община Сливница откри процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажбата на общински недвижим имот, представляващ Поземлен имот в м. "Лозище", община Сливница. Имотът, обект на публичния търг е с площ от 4537 кв.м., заедно с построените в него: Двуетажна сграда построена през 1952 г. със ЗП 1191 кв.м. и РЗП 2382 кв.м. и Триетажна сграда построена през 1952 г., със ЗП 602 кв.м. и РЗП 1806 кв.м. За имота има съставен акт за частна общинска собственост № 1671/06.11.2017 година.

Търгът ще се проведе на 31.01.2018 г. от 10.00 ч. на 3 етаж, в стая 315 на Общинска администрация Сливница.

Начална тръжна цена е в размер на 315 713 лв. Цената на тръжната документация е в размер на 150.00 лв. и се заплаща в стая 107, ет.1 от сградата на Общинска администрация пл.„Съединение” № 1 до 14.00 часа на 30.01.2018 г.

Посещения и огледи на имота могат да извършват само закупилите тръжна документация – всеки петък от 10.00 ч. до 11.00 часа от 30.12.2017 г. до 30.01.2018 г.

Ако публичният търг с тайно наддаване се обяви за непроведен се насрочва повторен търг със срок за повторно подаване на заявка за участие в търга от 09.00 часа на 01.02.2018 г. до 17.00 часа на 14.02.2018 г. в стая 106, ет.1 на Общинска администрация Сливница.Повторният търг ще се проведе на 15.02.2018 г. от 10.30 часа на 3 етаж, в стая 315 на Общинска администрация Сливница.

Повече информация може за имота, обект на търга, може да намерите на официалната страница на община Сливница, в раздел: Търгове, конкурси и обяви. 

EspressoNews