Общинският съвет в Божурище с редовно заседание в четвъртък

90 преглеждания

Вижте дневния ред

Общински съвет- Божурище ще проведе редовно заседание на 25 януари 2018 г. (четвъртък), от 14:00 часа в малкия салон на НЧ „Христо Ботев-1934 г.” – гр. Божурище.

Дневният ред на местния парламент включва 11 точки. Сред тях са приемане на бюджета на община Божурище за 2018 година, приемане на програма за работата на ОбС-Божурище за периода 01.01.2018 г.- 30.06.2018 г., както и приемане на План за защита при бедствия на община Божурище.

Ще се търси и съгласие за изработване на проект за изменение на подробен устройствен план /ПУП/ – план за улична регулация /ПУР/ – в обхват кръгово кръстовище с осови точки 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, в зоната на пресичане на ПИ №000278, м. „Спорното“, с. Гурмазово и бул. „Европа“:

На заседанието ще бъде представен и Доклад за дейността през 2017 г. на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в общината.

Общинският съвет ще съгласува позицията на община Божурище на редовното заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК в обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – София.  

Предвижда се още съветниците да освободят от ТБО за 2018 г. Фондация „Защитено жилище Заедно“, както и училища, детски градини и читалища на територията на общината. Опрощаване и освобождаване от публични вземания на физически лица също е точка, предвидена в Дневния ред на заседанието.

Заседанието на Общинския съвет ще завърши с Отчет за дейността на местния парламент и на неговите комисии за периода 01.07.2017 г. – 31.12.2017 г. и с точка „Разни“.

EspressoNews