Общински съвет-Годеч ще заседава на 29 декември

91 преглеждания

Общински съвет – Годеч ще проведе редовно заседание на 29.12.2017 г. от 09:30 ч.,  при следният проект за Дневен ред:

1. Потвърждаване на Решение № 129 от 05.12.2017 г, взето на подписка.

2. Разглеждане на Предложение от Мария Владимирова – Председател на ОбС относно: Приемане Програма за работата на Общинския съвет за 2018 година /вх.№ 187/19.12.2017 г./ 

3. Разглеждане на Предложение от Мария Владимирова – Председател на ОбС относно: Изменения в Наредба № 2 от 29.11.2012 г. за реда за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Годеч.

4. Разглеждане на Предложение от Мария Владимирова – Председател на ОбС относно: Изменения в Наредба № 4 от 22.05.2008 г. за осигуряване на обществения ред, опазване на околната среда и общинската собственост на територията на община Годеч.

5. Разглеждане на Докладна записка с вх.№ 190/20.12.2017г. (08-00-1393/20.12.2017г.) от Радослав Асенов - Кмет на община Годеч относно: Актуализация на бюджета на Община Годеч за 2017 година и поименния списък за капиталови разходи.

6. Разглеждане Докладна записка с вх.№ 192/20.12.2017г. (08-00-1396/20.12.2017 г.) от Радослав Асенов – Кмет на община Годеч относно: План-сметка за такса битови отпадъци за 2018 година.

7. Разглеждане Предложение с вх.№ 188/19.12.2017 г. (08-00-1392/19.12.2017 г.) от Радослав Асенов - Кмет на община Годеч относно: Утвърждаване на пазарна оценка за продажба на УПИ XIV-здравна служба, кв.21 по плана на с. Голеш.

8. Разглеждане Предложение /вх.№ 193/20.12.2017г./ и (08-00-1397/20.12.2017 г.) от Радослав Асенов – Кмет на община Годеч относно: Предоставяне за безвъзмездно управление на части от имот – публична общинска собственост на Областна дирекция „Земеделие”- Софийска област.

9. Разглеждане Предложениe с вх.№ 189/20.12.2017 г. (08-00-1394/20.12.2017 г.) от Радослав Асенов - Кмет на община Годеч относно: Отдаване под наем на стая № 208 на II етаж в бивша поликлиника.

10. Разглеждане на Предложение с вх.№191/20.12.2017г. (08-00-1395/20.12.2017г.) от Радослав Асенов - Кмет на община Годеч относно: Искане от Общинска служба по земеделие - гр. Годеч за предоставяне на земи от общински поземлен фонд съгласно §27, ал.2, т.1 от ПЗР към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделски земи.

11. Други

11.1. Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.

EspressoNews