Общински съвет-Своге ще заседава на 29 декември

120 преглеждания

Предстои редовно заседание на Общински съвет-Своге, което ще се проведе на 29 декември от 09:30 ч., в конферентната зала на ПГ „Велизар Пеев“.

Общо 23 точки са заложени в проекта на Дневен ред. Сред тях са такива за на Годишна програма на Община Своге за управление и  разпореждане  с  имоти - общинска  собственост за 2018 г. Включено е и предложение относно актуализация и вътрешни компенсирани промени на капиталови разходи по отделни източници на финансиране за строителство и основен  ремонт (вкл. за израждане и основем  ремонт на местни общински пътища), за придобиване на материални и нематериални активи, придобиване на земя и за проучвателни и проектни работи през 2017 г. на община Своге.

Общинският съвет ще разгледа и предложения относно: промяна в общия размер на бюджета и разместване на бюджетни кредити по параграфи, дейности и функции към 31.12.2017 год., определяне на таксата за битови отпадъци за 2017 г. по показател „брой ученик" за училищата в община Своге, приемане на план-сметка за приходите и разходите за поддържане на чистотата, сметосъбирането и сметоизвозване на община Своге за 2018  г.  и  определяне  на  размера  на таксата  за  битови  отпадъци, както и предложение относно увеличаване капацитета на социалната услуга „Център   за   обществена    подкрепа" и предложение за отпускане на еднократна финансова помощ на нуждаещи се лица и семейства.

Местният парламент ще се произнесе и по предложение относно кандидатстване по Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020г., подмярка 8.3 „Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития", съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)

Целият проект на Дневен ред може да видите на официалния сайта на община Своге.

EspressoNews