Общински съвет-Сливница ще заседава на 29 декември

131 преглеждания

Редовно заседание на Общинския съвет на Сливница ще се проведе на 29.12.2017 г. от 11:00 ч. в заседателната зала на общината ет. ІІІ-ти, с проект за Дневен ред:

1. ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ

Вх.№ 104 ОТНОСНО: Отмяна на Р е ш е н и е № 326/30.11.2017 г. от Протокол № 27 на Общински съвет – Сливница ОТНОСНО: Предоставяне на земя от общинския Поземлен фонд, в землището на с. Алдомировци на Общинската служба по земеделие, гр. Сливница за възстановяване на правото на собственост по §27, ал. 2 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ (ДВ, бр. 62 от 2010г.) на наследниците на Свилен Славчев Спасов – вносител: Марин Павлов – Председател на ОбС

Вх.№ 105 ОТНОСНО: Отмяна на Р е ш е н и е № 327/30.11.2017 г. от Протокол № 27 на Общински съвет – Сливница ОТНОСНО: Предоставяне на земя от общинския Поземлен фонд на Общинската служба по земеделие, гр. Сливница за обезщетение на собственици по чл. 10 б, ал.1 и ал.6 от ЗСПЗЗ и §27, ал. 2 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ (ДВ, бр. 62от 2010г.) на наследниците на Станка Михайлова, Михал Величков – вносител: Марин Павлов – Председател на ОбС

Вх.№ 106 ОТНОСНО: Отмяна на Р е ш е н и е № 328/30.11.2017 г. от Протокол № 27 на Общински съвет – Сливница ОТНОСНО: Предоставяне на земя от общинския Поземлен фонд, в землището на с. Алдомировци на Общинската служба по земеделие, гр. Сливница за възстановяване на правото на собственост по §27, ал. 2 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ (ДВ, бр. 62 от 2010г.) на наследниците на Кръстан Миланов Иванов - вносител: Марин Павлов – Председател на ОбС

2. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани

3. Въпроси към кмета и отговори

4. Разни

EspressoNews