Общински съвет – Сливница ще заседава на 31 август

289 преглеждания

Общински съвет - Сливница ще заседава на 31 август от 14:00 ч. в салона на община Сливница, ет. І-ви, става ясно от поканата за свикване на заседанието, публикувана на сайта на общината.

Общинските съветници ще разгледат докладна записка относно определяне на концесионер на язовир „Извор", представляващ имот № 0087008 и имот №0087009, находящи се в землището на село Извор, община Сливница, м. „Попова падина”, актуван с АПОС №О95 от 13.09.2004 година (процедурата е открита с Решение № 279 от 19.05.2017 г. на Общински Съвет Сливница, обнародвана в Държавен вестник с обявление № 1 от 26.06.2017 г., и вписана в Националния концесионен регистър под пореден номер A-000884).

В дневния ред на заседанието е включено и разглеждане на докладни записки относно информация за текущото изпълнение на бюджета на община Сливница за първото шестмесечие на 2017 година, както и разглеждане на Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 за определяне и администриране на местните такси и цените на услугите, предоставяни от община Сливница.

Преди предстоящия старт на новата 2017/2018 учебна година, в местния парламент ще определят броя на паралелките в общинските училища, броя на групите и средната месечна посещаемост на децата в детските градини на територията на община Сливница през учебната 2017/2018 година.

Ще бъде обсъден и анализ от Дирекция „Социално подпомагане” град Сливница за извършената дейност през 2016 г. по Програмата за закрила на детето.

С всички точки от дневния ред, по който ще заседава oбщинският съвет на Сливница, можете да се запознаете на официалния сайт на общината.

EspressoNews