Отдване под наем на имоти с търг обявява община Своге

183 преглеждания

Община Своге откриване процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 години на част от имот – частна общинска собственост, представляваща: самостоятелни обекти – №607.166.1.101 с площ 56,13 кв.м. /търговска част/, №607.166.1.102 с площ 9,20 кв.м. /офис/, №607.166.1.103 с площ 6,14 кв.м. /коридор/, №607.166.1.104 с площ 2,41 кв.м. /санитарен възел/, №607.166.1.105 с площ 2,87 кв.м. /санитарен възел/ и №607.166.1.108 с площ 42,90 кв.м. /склад/ – съгласно схема на самостоятелни обекти, находящи се в УПИ I-879 „За административна и обслужваща дейност“, кв. 107 по ПУП на град Своге.

Търгът ще се проведе на 12.09.2017 г. от 10:00 часа в заседателната зала на Община Своге. Заявления за участие се подават за регистрация в деловодството на Община Своге до 15:30 часа на 11.09.2017 г.

В случай, че не се яви кандидат или е постъпило само едно заявление за участие, ще се проведе нов търг при същите условия на  19.09.2017 г. от 10:00 часа в заседателната зала на Община Своге, като заявленията за участие ще се подават за регистрация в деловодството на Община Своге до 15:30 часа на  18.09.2016г.    

Оглед на имотите може да се извършва всеки делничен ден от 12:30 часа до 13:30 часа.

Заинтересованите лица могат да получат повече информация на телефон 0726 – 85, вътрешен 37., както и на официалния сайт на община Своге.