Предстоят информационни срещи на МИГ "Берковица - Годеч"

192 преглеждания

Срещите ще се проведат на 13 и 15 септември

Информационни срещи за представяне за разясняване на последните приети нормативни промени, касаещи приема на проектни предложение към Стратегията за Водено от общностите местно развитие на „МИГ – Берковица и Годеч“, се организират от Сдружение "Местна инициативна група - Берковица и Годеч".

Графикът, обявен от Сдружението, по който ще се проведат срещите е следният:

на 13.09.2017 г. от 11:00 часа в гр. Годеч, Заседателна зала на бивш Синдикален дом, ул. „Република“ № 1;

на 15.09.2017 г. от 11:00 часа в гр. Берковица, Детски център Камбанка, пл. „Йордан Радичков“ № 1;

Стратегията за водено от общностите местно развитие се изпълнява по споразумение РД 50-141/21.10.2016 г. на „МИГ – Берковица и Годеч” с Управляващия орган на ПРСР по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” и подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

EspressoNews