Стани доброволец! Бъди един от тях!

68 преглеждания

Община Драгоман търси нови попълнения за доброволното формирование

Община Драгоман набира доброволци за попълване състава на Доброволно формирование за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации.

Според съобщението на сайта на Общината, доброволец може да е всяко дееспособно, навършило 18 години физическо лице, което е клинично здраво, не страда от психично заболяване и не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер, освен, ако е реабилитирано.

Служители от Министерството на вътрешните работи и военнослужещи от Министерството на отбраната не могат да членуват в доброволните формирования.

Необходими документи за кандидатстване :

1. Заявление и формуляр за кандидатстване по образец, съгл. Приложение №1 и Приложение №2

2. Медицинско удостоверение, доказващо че лицето е клинично здраво (от личен лекар)

3. Справка от психодиспансер, че лицето не се води на отчет

4. Свидетелство за съдимост

5. Копие от документ за придобито образование, специалност или правоспособност

6. Писмено съгласие от работодателя/ите за заетите по трудово или служебно правоотношение, че са съгласни да кандидатства за доброволец

7. Актуална снимка (с размери 3,5/4,5 см)

8. Декларация за съгласие за обработка на лични данни, съгл. съгл. Приложение №3

Кандидатите за доброволци прилагат и копие от документ за правоспособност за извършване на дейности със специализирана техника и/или оборудване и копие от свидетелство за управление на МПС за съответната категория, ако има такива.

Доброволците получават възнаграждения за извършените дейности, съгласно Наредба за организиране дейността на доброволните формирования.

Доброволно формирование Драгоман разполага изцяло със защитна екипировка и техника, членовете са застраховани и допълнително стимулирани от органите на местната власт.

За повече информация и получаване на необходимите документи - тел. 0879103400 - Десислава Димитрова- ССИ, ОМП и ЗНБА.

EspressoNews