ДБТ-Своге разполага с финансови средства за сключване на договори с работодатели

126 преглеждания

Договорите са за ползване на програми и насърчителни мерки за заетост и обучение по ЗНЗ

Дирекция “Бюро по труда”-Своге провежда процедури за кандидатстване на работодатели за преференции по програми и насърчителни мерки за заетост и обучение на безработни лица.

Дирекция “Бюро по труда”-Своге уведомява работодателите от общините Своге и Годеч, че разполага със свободни финансови средства за сключване на договори за ползване на програми и насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) към 22.05. 2019 г., както следва:

Мерки за насърчаване на работодателите, които разкриват работни места и наемат:

- насърчаване на работодателите да наемат безработни лица с трайни увреждания (чл. 51, ал. 2 от ЗНЗ) - 3457,00 лв.

- безработни лица с трайни увреждания включително военноинвалиди на пълно или непълно работно време (чл. 52, ал. 1 от ЗНЗ) - свободни средства - 3591,00 лв.;

По горепосочените мерки, работодателите могат да подават заявки за свободните работни места - текущо, до усвояване на финансовия ресурс.

Допълнителна и конкретна информация може да се получи в: Дирекция “Бюро по труда” – Своге, ул. „Александър Стамболийски“ №3, както и на тел.0726/22568, както и във филиала на дирекцията в гр. Годеч, Ул. „Република“ №1, тел.: 0729/22175

EspressoNews