До 30 юни 2018 г. предприятията трябва да публикуват годишните си финансови отчети за 2017 г.

530 преглеждания

В противен случай задължените подлежат на санкции, припомнят от НАП

Съгласно разпоредбите на Закона за счетоводството в срок до 30 юни на следващата година, предприятията, с изключение на тези, които не са осъществявали дейност през отчетния период, публикуват годишния финансов отчет, консолидирания финансов отчет и годишните доклади, приети от общото събрание на съдружниците или акционерите. Това припомнят от ТД на НАП-София - офис София-област в съобщение, публикувано на официалния сайт на Община Драгоман.

За целта всички търговци по смисъла на Търговския закон, които са осъществявали дейност през отчетния период, заявяват за вписване и представят за обявяване годишните отчети в търговския регистър.

До 30 юни 2018 г. годишните финансови отчети за 2017 г. следва да се представят за обявяване в Агенция по вписванията.

Който е задължен и не публикува финансов отчет, се наказва с глоба в размер от 200 до 3000 лв., а на предприятието се налага имуществена санкция в размер от 0,1 до 0,5 на сто от нетните приходи от продажби за отчетния период, но не по-малко от 200 лв., обръщат внимание още от Приходната агенция.

На сайта на Министерство на финансите – www.minfin.bg са публикувани указания относно публичността на финансовите отчети за 2017г., става ясно още от съобщението.

Повече информация желаещите могат да получат от Петър Захариев на тел: 02 9334042.

EspressoNews