ОбС-Божурище с редовно заседание на 31 май

407 преглеждания

Проектът на дневен ред включва 10 точки

Oбщинският съвет на Божурище ще проведе редовно заседание на 31 май от 14:00 ч., в малкия салон на НЧ „Христо Ботев–1934", информират на официалната страница на ведомството.

Ето и Дневен ред на заседанието:

1. Промяна в общинския бюджет за 2018 година–Докладна записка с рег.№ Д-151/23.05.2018г.

2. Допълнение на Общински план за развитие на Община Божурище 2014-2020г.Докладна записка с рег.№ Д-152/23.05.2018г.

3. Кандидатстване по Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. с проектно предложение “Реконструкция и рехабилитация на бул. Европа, гр.Божурище”–Докладна записка с рег. № Д-156/23.05.2018г.

4. Изменение на „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2018 г.”-Докладна записка с рег. № Д-155/23.05.2018г.

5. Предложение по чл. 33 от Закона за собствеността от Елена Василева Борисова, собственик на  ½ ид. част от двуетажна жилищна сграда, построена с отстъпено право на строеж върху в УПИ IХ358, кв. 69 по ПЗР на гр. Божурище, Община Божурище-Докладна записка с рег.№ Д-153/23.05.2018г.

6. Предложение по чл.33 от Закона за собствеността от Ленко Пенчев Динев, собственик на  масивен гараж №42 с площ от 18,80м2, самостоятелен обект от строеж „Надземни гаражи  №45, 46, 47, 42, 43, 44 със ЗП 150,77 м2“, находящ се в УПИ VIII, кв.20 по ПЗР на гр. Божурище, Община Божурище-Докладна записка с рег.№ Д-154/23.05.2018г.

7. Даване на съгласие за отдаване под наем на гараж с площ от 43 кв.м., намиращ се в сградата на Поликлиника в гр.Божурище-Докладна записка с рег.№ Д-157/23.05.2018г.

8. Именуване на улици в кв. „Максим Горки”, гр. Божурище –Докладна записка с рег.№ Д-150/23.05.2018г.

9. Именуване на улица в с.Гурмазово –Докладна записка с рег.№ Д-149/23.05.2018г.

10. Разни

EspressoNews