Община Драгоман обяви обяви вакантa длъжност по трудово правоотношение

293 преглеждания

В Общината търсят Младши специалист - инспектор в Общински инспекторат - Драгоман

Общинска администрация Драгоман обяви вакантна работна позиции по трудово правоотношение. В Общината търсят Младши специалист - инспектор в Общински инспекторат - Драгоман.
 
Преки задължения: 
 
1. Инспекторът е длъжен да спазва Правилника и изпълнява законосъобразните и в съответствие с него нареждания на кмета на Община Драгоман.
 
2. При осъществяване на своите задължения, инспекторите имат право да извършват проверки по спазването от всички лица на разпоредбите на нормативните актове на Общински съвет-Драгоман, както и на други нормативни актове, имащи отношение към изпълнението на функциите им.
 
3. При извършване на проверки в населени места на общината, кметовете на кметства и кметски наместници са длъжни да оказват пълно съдействие на инспекторите, а при необходимост да се търси такава от органите на Министерство на вътрешните работи.
 
4. При установяване на нарушения на нормативните актове инспекторите дават предписания със срокове и отговорници за изпълнението, контролират изпълнението, налагат глоби с квитанции или фишове, когато това се допуска от съответния нормативен акт или съставят актове за установяване на административни нарушения.
 
5. При констатиране на административните нарушения предприема своевременно необходимите законови действия и в зависимост от тежестта на нарушението съставя констативни протоколи, връчва предписания, налага глоби на място с фиш или съставя акт за административно нарушение.
 
6. Контролира дейностите по „зимно почистване", относно действително извършените дейности / обслужаване, метене на сняг и опесъчаване/.
 
7. Изготвя ежедневни констативни протоколи за количеството и качеството на извършените видове работи от фирмите сключили договори с Община Драгоман.
 
8. Ежедневно изготвя справка за съставените актове за административни нарушения, глоби с фиш и предписания, като копие от същите предоставя на Ръководителя на инспектората.
 
9. Изготвя справки, информации, предложения и др. засягащи дейността му, които представя на Ръководителя на Инспектората.
 
10. Информира своевременно Ръководителя на Инспектората за всички възникнали проблеми по състоянието на околната среда.
 
11. Участва в провеждането на сезонните кампании за почистване на територията на общината и др. организационни мероприятия на община Драгоман.
 
12. Следи за състоянието и нормалното поддържане на общинската инфраструктура- тротоари, улични платна, пътни съоръжения, зелената система и др. на територията на община Драгоман в това число:
- Аварии по водопроводната и канализационна мрежа;
- Запушени или липсващи решетки на улични оттоци;
-  Липсващи капаци на шахти;
- Пропадания на настилки над трасетата на инженерната инфраструктура;
 
13. Връчва по ГПК, АПК и НПК заповеди, уведомления, писма и други документи. След връчването им на виновното лице, връща разписка,която удостоверява това или екземпляр от връчения документ, върху който е отбелязано това.
 
14. Извършва проверки на сигнали, жалби и молби на граждани и юридически лица.
 
15. При осъществяване на контрола спазва законите и общочовешките морални и етични норми на поведение.
 
16. Изпълнява допълнително възложени задачи от Ръководителя на Инспектората.
 
Заявления и автобиографична справка се приемат  на гише „Деловодство“ в Общинска администрация гр. Драгоман, ул. „Захари Стоянов“ № 26, ет. 1 всеки работен ден от 08:00 ч. до 17:00 ч.
 
За контакти: Марина Асенова, Секретар на община Драгоман.тел. 0879103398
 
EspressoNews