Общинският съвет-Своге ще заседава нa 30 май при наситен дневен ред

110 преглеждания

В рамките на заседанието ще се разгледт 29 точки

При наситен дневен ред ще заседава Общински съвет-Своге на своето заседание през май. Заседанието е насрочено за 30 май 2019 г. /четвъртък/ от 09:30 ч. и ще се проведе в Конферентната зала на ПГ „Велизар Пеев“.

Общо 29 точки са заложени в проекта на Дневен ред. Сред тях са предложения относно изменение на границите на поземлени имоти - общинска собственост, отпускане на еднократна финансова помощ на нуждаещи се лица и семейства, допълване на Годишната програма за управление и  разпореждане  с  имоти  -  общинска собственост за 2019 г. в раздел VII „Безвъзмездно управление“ и др. Общинският съвет ще разгледа и предложение за удостояване относно със звание „Заслужил“ гражданин на град Своге, както и предложение предоставяне на безлихвен заем на Народно читалище „Градище 1907 - град Своге“.

Ето и целия Дневен ред:

1. Предложение относно удостояване МИЛЕН БИСЕРОВ ПАНЧЕВ със званието „Заслужил“ гражданин на град Своге. ВНОСИТЕЛ: ПК по образование, наука, култура и вероизповедание

2. Предложение относно приемане на компенсираните промени на капиталовите разходи по отделни източници на финансиране за строителство и основен ремонт ВНОСИТЕЛ: ЕМИЛ ИВАНОВ - КМЕТ НА ОБЩИНАТА

3. Предложение относно разместване на бюджетни кредити по параграфи, дейности и функции, без да се променя общият размер на бюджета към 31.05.2019 год. ВНОСИТЕЛ: ЕМИЛ ИВАНОВ - КМЕТ НА ОБЩИНАТА

4. Предложение относно утвърждаване на допълнителен списък на служители от Център за обществена подкрепа - гр. Своге, които имат право на транспортни разходи през 2019 година. ВНОСИТЕЛ: ЕМИЛ ИВАНОВ - КМЕТ НА ОБЩИНАТА

5. Предложение относно отпускане на еднократна финансова помощ на нуждаещи се лица и семейства по реда на Наредба за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ ВНОСИТЕЛ: ЕМИЛ ИВАНОВ - КМЕТ НА ОБЩИНАТА

6. Предложение относно промяна в структурата на общинската администрация ВНОСИТЕЛ: ЕМИЛ ИВАНОВ - КМЕТ НА ОБЩИНАТА

7. Предложение относно издаване на запис на заповед от Община Своге в полза на Държавен фонд „Земеделие“ (ДФ „Земеделие"), обезпечаваща авансово плащане по Договор № 23/07/2/0/00836 от 04.04.2018 г. по Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони ВНОСИТЕЛ: ЕМИЛ ИВАНОВ - КМЕТ НА ОБЩИНАТА

8. Предложение относно съгласуване на предложение за допускане изработването на Проект за   изменение на подробния устройствен план - изменение на Плана за регулация за изместване на проектирано трасе на улица с ОТ 73 - 137 по ново трасе с нови ОТ 73а-73б-137а, с ширина от 6,00 метра, засягащо УПИ № XIII-53, кв.11 и УПИ № I-163, и УПИ № ХIV-164, кв.13 по ПУП на с. Владо Тричков, Софийска област. ВНОСИТЕЛ: ЕМИЛ ИВАНОВ - КМЕТ НА ОБЩИНАТА

9. Предложение относно съгласуване на инвестиционно намерение за изготвяне на изменение на действащия ПУП-План за регулация на УПИ УП-З, кв.1, с. Реброво, Софийска област, изразяващо се в присъединяване на придаваемо се място с площ от 10,00 кв. м., съставляващо част от имот пл. сн. № 2 към УПИ VIII-2 и обособяване на придаваемо се място с площ от 90,00 кв. м. към УПИ VIII-З в терен за озеленяване ВНОСИТЕЛ: ЕМИЛ ИВАНОВ - КМЕТ НА ОБЩИНАТА

10. Предложение относно съгласуване на искане за изменение на действащ Подробен устройствен план - изменение на Плана за регулация   на с. Гара Бов, касаещо собствени УПИ за обособяване на улично уширение. ВНОСИТЕЛ: ЕМИЛ ИВАНОВ - КМЕТ НА ОБЩИНАТА

11. Предложение относно съгласуване на искане за изменение на действащ Подробен устройствен план - изменение на Плана за регулация и плана за застрояване на с. Осеновлаг, касаещо преотреждане на УПИ I „Училище" в УПИ „За обществено обслужване" в кв.7. ВНОСИТЕЛ: ЕМИЛ ИВАНОВ - КМЕТ НА ОБЩИНАТА

12. Предложение  относно даване  Разрешение  по  чл.124а,  ал.1   ЗУТ  за изработване на проект за ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатор 06272.159.322, с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване: гори и храсти в земеделска земя в местн. „Песа могила“ по Кадастралната карта за неурбанизираната територия на землището село Брезе, община Своге, Софийска област  с  площ  от   1200  кв.  м,  съгласно  Скица  на   поземлен  имот  №   15-294130/11.05.2018 г. на СГКК - Соф. област, с цел промяна предназначението на земеделската земя за неземеделски нужди - за изграждане на жилищна сграда. ВНОСИТЕЛ: ЕМИЛ ИВАНОВ - КМЕТ НА ОБЩИНАТА

13. Предложение относно съгласуване на предложение за изработване на проект за изменение на действащия Подробен устройствен план (ПУП) на град Своге, община Своге, Софийска област, квартал 42 - проект за изменение на Плана за регулация (ПР) за промяна на вътрешните регулационни линии между урегулирани поземлени имоти (УПИ) VI486 и V485 и между УПИ VI486 и II-За озеленени площи и съоръжения за превантивна защита, като същите се поставят по имотните граници на имот пл. № 486. ВНОСИТЕЛ: ЕМИЛ ИВАНОВ - КМЕТ НА ОБЩИНАТА

14. Предложение относно изменение на границите на поземлени имоти -общинска собственост, находящи се в с. Реброво ВНОСИТЕЛ: ЕМИЛ ИВАНОВ - КМЕТ НА ОБЩИНАТА

15. Предложение относно изменение на границите на поземлени имоти -общинска собственост, находящ се в с. Лакатник ВНОСИТЕЛ: ЕМИЛ ИВАНОВ - КМЕТ НА ОБЩИНАТА

16. Предложение относно изменение на границите на поземлени имоти -общинска собственост, находящ се в с. Свидня ВНОСИТЕЛ: ЕМИЛ ИВАНОВ - КМЕТ НА ОБЩИНАТА

17. Предложение относно провеждане на публичен търг за отдаване под наем на помещения, находящи се в с. Церово ВНОСИТЕЛ: ЕМИЛ ИВАНОВ - КМЕТ НА ОБЩИНАТА

18. Предложение относно отдаване под наем без търг или конкурс на помещение, находящо се в с. Владо Тричков ВНОСИТЕЛ: ЕМИЛ ИВАНОВ - КМЕТ НА ОБЩИНАТА

19. Предложение относно провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот - частна общинска собственост, находят се в село Зимевица ВНОСИТЕЛ: ЕМИЛ ИВАНОВ - КМЕТ НА ОБЩИНАТА

20.Предложение относно провеждане на публичен търг с тайно наддаване на помещение, находящо се в село Реброво ВНОСИТЕЛ: ЕМИЛ ИВАНОВ - КМЕТ НА ОБЩИНАТА

21. Предложение относно продажба на част от имот - частна общинска собственост, находящ се в гр. Своге ВНОСИТЕЛ: ЕМИЛ ИВАНОВ - КМЕТ НА ОБЩИНАТА

22. Предложение относно допълване на Годишната програма за управление и  разпореждане  с  имоти  -  общинска собственост за 2019 г. в раздел VII „Безвъзмездно управление“ ВНОСИТЕЛ: ЕМИЛ ИВАНОВ - КМЕТ НА ОБЩИНАТА

23. Предложение относно допълване на Годишната програма за управление и  разпореждане  с  имоти - общинска собственост за 2019 г. в раздел VII „Безвъзмездно ползване“ ВНОСИТЕЛ: ЕМИЛ ИВАНОВ - КМЕТ НА ОБЩИНАТА

24. Предложение относно предоставяне на земи от ОПФ на основание чл. 45ж от ППЗСПЗЗ, находящи се в село Дружево ВНОСИТЕЛ: ЕМИЛ ИВАНОВ - КМЕТ НА ОБЩИНАТА

25. Предложение относно предоставяне на земи от ОПФ на основание чл. 45ж от ППЗСПЗЗ ВНОСИТЕЛ: ЕМИЛ ИВАНОВ - КМЕТ НА ОБЩИНАТА

26. Предложение относно обособяване на полски път от имот - общинска собственост, находящ се в землището на с. Томпсън ВНОСИТЕЛ: ЕМИЛ ИВАНОВ - КМЕТ НА ОБЩИНАТА

27. Предложение предоставяне на безлихвен заем на Народно читалище „Градище 1907 - град Своге“ ВНОСИТЕЛ: ЕМИЛ ИВАНОВ - КМЕТ НА ОБЩИНАТА

28. Предложение приемане „Дългосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на Община Своге за периода 2019-2029г.“ ВНОСИТЕЛ: ЕМИЛ ИВАНОВ - КМЕТ НА ОБЩИНАТА

29. Питания.

EspressoNews