Определени са пазарни оценки на имотите по трасетата на инженерните мрежи за модернизацията на пътя София-Калотина

529 преглеждания

В землищата на Сливница и Алдомировци

Общинска администрация Сливница, на основание чл. 210, ал. 3 от ЗУТ съобщи с обявление на официалния си сайт, че с Протокол от 27.02.2018г. комисия по чл. 210, ал.1 от ЗУТ, назначена със заповед № 66-00-42 от 31.01.2018г. на Кмета на община Сливница са определени пазарни оценки на поземлени имоти, през които преминават трасета на реконструирани инженерни мрежи по изграждане на обект: „Модернизация на съществуващото трасе на път I- 8 „Калотина-Софийски околовръстен път“ от км1+000 до км 48+270, участък от км 1+000 до км 32+447,20“ на територията на община Сливница в землищата на град Сливница и село Алдомировци.

Протоколът се съхранява в общинска администрация и може да бъде предоставен за разглеждане на заинтересованите лица по всяко време на работният ден. Решението на комисията може да се обжалва по реда на чл.215, ал.1 от ЗУТ в 14-дневен срок от получаване на настоящото пред Административен съд – София област, се казва още в обявлението.

EspressoNews