Организират информационни срещи за изменената индикативна работна програма за прием на проекти за 2018 г.

548 преглеждания

МИГ Берковица и Годеч

Сдружение „Местна инициативна група – Берковица и Годеч” организира информационни срещи за представяне на изменената индикативна годишна работна програма за прием на проекти за 2018 г. и разяснения за предстоящия прием по мярка 19.2-4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ към Стратегията за Водено от общностите местно развитие на „МИГ – Берковица и Годеч“. Това става ясно от покана, публикувана на официалния сайт на Община Годеч.

Срещите ще се проведат, както следва:

  • на 30.07.2018 г. от 11:00 часа в гр. Берковица, Детски център Камбанка,  пл. Йордан Радичков № 1;
  • на 03.08.2018 г. от 11:00 часа в гр. Годеч, Заседателна зала на бивш Синдикален дом, ул. Република № 1;

Стратегията за  водено от общностите местно развитие се изпълнява по Споразумение РД 50-141/21.10.2016 г. на „МИГ – Берковица и Годеч” с Управляващия орган на ПРСР по подмярка 19.2„Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено  от  общностите  местно  развитие” и  подмярка  19.4  „Текущи  разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

EspressoNews