Още един проект на Община Костинброд ще получи европейско финансиране

218 преглеждания

Финансова помощ е в размер 96 776, 22 лв.

На 14 май 2019 г., в Държавен фонд “Земеделие” кметът на община Костинброд Трайко Младенов, заедно с заместник-кмета инж. Теодора Гогова и Директор на дирекция „Обществени поръчки и Оперативни програми и проекти“, и главен юрисконсулт - Снежа Трендафилова подписаха поредния договор за безвъзмездна финансова помощ, по проект „Реконструкция и оборудване на спортна площадка в град Костинброд”.

Финансовата помощ е по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. Безвъзмездната финансова помощ е в размер 96 776, 22 лв.

EspressoNews

СНимки: Община Костинброд