Процедура по ОВОС във връзка с инвестиционно предложение в Своге

401 преглеждания

Процедура по ОВОС във връзка инвестиционно предложение за „Свлачище SFO 43.65869-01, кв. Старо село”, гр. Своге, във връзка с процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16M1OP002-4.003 „Превенция и противодействие на свлачищните процеси за ограничаване на риска от тях (вкл. по републиканска пътна мрежа) по приоритетна ос 4 на Оперативна програма „Околна среда” 2014-2020 г., е обявена на страницата на общината.

Процедурата е в изпълнение на изискванията на Наредбата за оценка на въздействие върху околната среда. Гражданите могат да дават своите писмени становища в РИОСВ, София- 1618, бул. „Цар Борис III” № 136, ет. 10, e-mail: riew-sofia@riew-sofia.government.bg

Тел. за контакти: 0887106162 инж. Христина Първановска, Директор дирекция „Устройство и развитие на територията”.

Инвестиционното предложение може да бъде свалено от сайта на община Своге.

EspressoNews