Стартира процедура по ОВОС за инвестиционно предложение в Драгоман

238 преглеждания

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС

Инвестиционно предложение за „Изграждане на електропроводно отклонение от СРС на ВЕЛ 20 kV „Три уши“ за основно ел. захранване на съществуващ ТП „АРП Драгоман“ за захранване на „Производствени халета“, находящи се в ПИ с инд. 23409.176.55, м. „Рудината“ в землището на гр. Драгоман, област Софийска“, е публикувано на сайта на Община Драгоман.

Възложител на проекта е „ВИЕНА РЕАЛ ЕСТЕЙТ“ ЕАД представлявано от Николай Иванов Рупчин - Изпълнителен директор, с адрес за контакт гр. София, ул. „Резбарска" №5, тел. +359 (2) 408 25 53.

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София - 1618, бул. „Цар Борис III“ № 136, ет. 10, е-mail: riosv@riew-sofia.org

Инвестиционното предложени и информация по ч.4, ал. 3 от Наредбата на ОВОС може да намерите на официалната страница на Община Драгоман.

EspressoNews