Стартира процедура по ОВОС за инвестиционно предложение в Своге

506 преглеждания

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС

Процедура по ОВОС във връзка инвестиционно предложение за „Възстановяване на проектната скорост в междугарието Реброво - Своге, път №2 от км 24+589 до км 32+573 с дължина 7 984 м“, е обявена на страницата на общината.

Участъкът от км 24+589 до км 32+573, път №2 в междугарието Реброво -Своге по 2-ра жп линия се намира на територията на Железопътна секция Враца. Същият попада в:

-   поземлен  имот с  идентификатор  62387.15.184  и  поземлен  имот с  идентификатор 62387.16.184 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Реброво, общ. Своге, обл. София;

-   поземлен  имот  с  идентификатор  72655.55.210  и  поземлен  имот с  идентификатор 72655.57.339 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Томпсън, общ. Своге, обл. София;

-   поземлен  имот  с  идентификатор   65869.30.48   и  поземлен  имот  с  идентификатор 65869.87.3 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Своге, общ. Своге, обл. София.

Инвестиционното предложение предвижда да се запази скоростта по книжка разписание и обезпечаване сигурността на влаковото движение в междугарието, като се извърши: възстановяване и оптимизация геометрията на железния път, заздравяване земното легло, корекция на баластовата призма (съгласно изискванията на нормативната база), смяна типа на горното строене от тип 49 на тип 60, ремонт на съществуващи и изграждане на нови отводнителни канавки (в зоната на сервитута), почистване предпазни канали, почистване радиета и ремонт гардбаластови стени на водостоци, ремонт и рехабилитация ерозирали части и хидроизолация на мостови съоръжения, влагане на еластични прелезни настилки, ремонт кампади на тунели, рехабилитация на съществуващи и изграждане на нови подпорни стени, ремонт на перони на спирки Орлин и Томпсън (съгласно изискванията на нормативната база).

Процедурата е в изпълнение на изискванията на Наредбата за оценка на въздействие върху околната среда. Гражданите могат да дават своите писмени становища в РИОСВ, София- 1618, бул. „Цар Борис III” № 136, ет. 10, e-mail: riew-sofia@riew-sofia.government.bg.

Достъп до информацията по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС може да намерите на сайта на Община Своге.

EspressoNews