Временното затваряна на паркинга пред Община Божурище се удължава

320 преглеждания

Във връзка с текущ ремонт на участък от бул. „Европа“ и цялостно преасфалтиране на общински паркинг (пред сградата на Общината), същият ще бъде затворен 00:00 часа на 04.11.2020 г. Това ставя ясно от заповед на кмета Георги Димов, публикувана на сайта на Община Божурище. В заповедта се казва още, че паркингът ще бъде затворен до изричната й отмяна. Ето и пълния й текст:

„На основание чл. 44, ал. 1, т.1, т. 4 и ал. 2 от ЗМСМА във връзка с възложени и започнати действия по преасфалтиране на общински паркинг, участък от бул. „Европа”, находящ се в УПИ I-oбщ за пешеходна зона, озеленяване и паркинг, кв.22, по плана на гр. Божурище, общ. Божурище

НАРЕЖДАМ:

I. Временното затваряне на общински паркинг, находящ се в УПИ I-oбщ за пешеходна зона, озеленяване и паркинг, кв.22, по плана на гр. Божурище, общ. Божурище считано от 00:00 часа на 04.10.2020 г. до изричната отмяна на заповедта.

II. Настоящата Заповед не се отнася за моторните превозни средства и строителната техника на изпълнителя на строително-монтажните работи на обекта, автомобилите със специален режим на движение.

III. Изпълнението на настоящата заповед възлагам на Началник на РУ на МВР-гр. Сливница и Заместник - Кмет на община Божурище - Ангел Бухларски.

IV. Настоящата заповед да бъде сведена до знанието на жителите на община Божурище, чрез публикуване на интернет страницата на Община Божурище, поставянето й на информационното табло в сградата на Община Божурище и разлепването и търговски обекти в упоменатия участъци по т. I от настоящата заповед.

Екземпляр от заповедта да се изпрати на Началника на РУ на МВР-гр. Сливница за сведение и изпълнение.

Заповедта да се сведе до знанието на Ангел Бухларски - Заместник - Кмет на Община Божурище.

ГЕОРГИ ДИМОВ

Кмет на община Божурище”

Източник: Община Божурище

EspressoNews

Последвайте EspressoNews във Фейсбук