Кметът на Драгоман свиква консултации за сформиране съставите на Секционните избирателни комисии

300 преглеждания

Срещата ще се състои на 19 септември

Кметът на Община Драгоман Андрей Иванов отправи покана до представители на парламентарно представените партии и коалиции в 44-ото Народно събрание, както и партиите и коалициите, които имат избрани с техните кандидатски листи членове на Европейския парламент от Република България, но не са парламентарно представени, за сформиране съставите на Секционните избирателни комисии в Община Драгоман за произвеждане на Местни избори 2019.

Срещата ще се състои на 19.09.2019 г. (четвъртък) от 14:00 ч. в заседателната зала на Общинска администрация-Драгоман, гр. Драгоман, ул. „Захари Стоянов“ № 26, 1 етаж. В консултациите могат да участват и други партии и коалиции, които не са парламентарно представени.

Консултациите се организират във връзка с произвеждането на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г., в съответствие с чл. 91, ал. 1-5 от Изборния кодекс, Решение № 1029-МИ от 10.09.2019 г. на Централната избирателна комисия.

При консултациите участващите партии и коалиции представят:

а) писмено предложение за състав на СИК, което съдържа:

- наименованието на партията или коалицията, която прави предложението;

- имената и ЕГН на предложените лица;

- длъжността в комисията, за която се предлагат;

- образование, специалност;

- телефон за връзка с предложеното за член на СИК лице.

б) заверено от партията копие от удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 10.07.2019 г., или копие от решението за образуване на коалицията за участие в изборите за 44-то Народно събрание. С тях се удостоверяват имената на лицата, представляващи партията или коалицията;

в) когато в консултациите участват упълномощени лица; се представя пълномощно, подписано от представляващите партията/коалицията, или заверено копие от такова пълномощно;

г) списък на резервните членове, които да заместят предложените от партиите и коалициите лица за състави на СИК, когато правомощията на член на СИК се прекратят предсрочно в случаите по чл. 51, ал. 2 ИК или когато член на СИК не се яви в изборния ден. Заместването се извършва с решение на ОИК, Списъкът трябва да съдържа данните, посочени в буква „а".

Изискванията, които следва да се спазват в предложенията за съставите на СИК, са подробно изложени в Решение № 1029-МИ от 10.09.2019 г. на ЦИК.

EspressoNews