Кметът на Костинброд забрани използването на питейна вода за напояване, поливане и миене на коли

2350 преглеждания

Водоизточниците на териротията на Софийска област са с намалени дебити

Кметът на Община Костинброд Трайко Младенов, забрани със заповед ползването на питейна вода за напояване, поливане на зелени площи, миене на улици, тротоари, моторни превозни средства, балкони и други.

Заповедта е от 21 януари 2020 г. и е вследствие на входирано писмо в деловодството на Община Костинброд от ВиК-София ЕООД, за проблеми с водоснабдяването на населените места на Софийска област поради продължилото засушаване и намаляване на дебита на водоизточниците.

Ето и пълния текст на заповедта:

„На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл. 8, т.1 от Наредбата на обществения ред на територията на община Костинброд и §2, т.З от Наредба №4 от 14.09.2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи, във връзка с Предложение Вх. № 26-00-3/20.01.2020г. на Управителя на „В и К“ ЕООД - София,

I. ЗАБРАНЯВАМ:

1. Ползването на питейна вода на територията на община Костинброд за непитейни нужди - напояване, поливане на зелени площи, миене на улици, тротоари, моторни превозни средства, балкони и други.

II. НАРЕЖДАМ:

1. Потребителите на питейна вода от водопреносните съоръжения да извършат зазимяване на чешмите, разположени на открито в имотите си.

2. В срок до 07.02.2020 г. да се извърши проверка на територията на общината за нарушаване на забраната по т. 1 от Общински инспекторат - Костинброд, представители на „ВиК: ЕООД - София, кметовете и кметските наместници на населените места.

3. За извършените проверки да се предоставят писмени доклади до 14.02.2020 г.

Настоящата заповед да бъде оповестена на населението на община Костинброд, чрез публикуването й на официалната интернет страница на община Костинброд, поставянето й на таблата в сградата на Общинска администрация - Костинброд, кметствата и кметските наместничества на територията на община Костинброд.

Контрол по изпълнението на заповедта ще осъществя лично.

Препис от настоящата заповед да се връчи на Управителя на „В и К ЕООД -София и на всички заинтересовани лица за сведение и изпълнение.

ТРАЙКО МЛАДЕНОВ

Кмет на община Костинброд“

Писмото от ЕООД ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ“ е публикувано на официалния сайт на Общината.

EspressoNews