Кметът на Своге със съобщение до жителите и гостите на общината във връзка с предстоящия пожароопасен сезон

127 преглеждания

Във връзка с предстоящото обявяване на пожароопасния сезон за 2022 г., кметът на община Своге - Емил Иванов, обръща внимание на всички жители и гости на община своге, че съгласно:

ЗАКОНА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ (ЗОЗЗ)

Чл. 5.

(6) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 13 от 2007 г.) Физическите и юридическите лица носят отговорност, ако с действията си увреждат качеството или екологичните функции на земеделските земи.

Чл. 6. (1) Забранява се:

2. (Изм. - ДВ, бр. 14 от 2000 г.) изгарянето на стърнищата и други растителни остатъци в земеделските земи;

Чл. 41а. (Нов - ДВ, бр. 13 от 2007 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2007 г.) Наказва се с глоба от 1500 до 6000 лв. ползвателят на земеделска земя, на която е извършено изгаряне на стърнища и други растителни отпадъци.

(3) (Предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 64 от 2007 г.) При повторно нарушение наказанието е от 2000 до 12 000 лв.

ЗАКОНА ЗА ЛОВА И ОПАЗВАНЕ НА ДИВЕЧА (ЗЛОД)

Чл. 69. (1) За защита на дивеча и неговите местообитания се забранява паленето на стърнища, слогове, крайпътни ивици, площи със суха растителност и на растителността във високопланинските пасища.

ЗАКОНА ЗА ГОРИТЕ (ЗГ)

Чл. 136. (1) Мерките и мероприятията за защита на горските територии от пожари се планират за всяка горска териториална единица независимо от собствеността на територията и са задължителни за изпълнение.

(2) Планирането на мерките и мероприятията за защита на горските територии от пожари е за сметка на държавния бюджет.

(3) Изпълнението и поддържането на мерките и мероприятията за защита на горските територии от пожари се организира и осъществява от собствениците, съответно от лицата, на които територията е предоставена за управление, за тяхна сметка.

(4) Условията и редът за проектиране на мерките и мероприятията за защита на горските територии от пожари се определят с наредбата по чл. 18, ал. 1.

Чл. 139. (1) Собствениците на линейни обекти, както и на съоръжения, преминаващи или попадащи в горските територии, са длъжни за собствена сметка:

1. да ги поддържат целогодишно в пожаробезопасно състояние, като ги почистват периодично от дървета, клони, храсти, сухи треви и от други горими материали;

2. да кастрят клоните на дърветата в непосредствена близост до обекта или съоръжението;

3. да определят особено опасните в пожарно отношение места и да ги обезопасяват.

(4) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 60 от 2012 г.) Физическите лица, преминаващи или пребиваващи в горските територии, са длъжни да спазват правилата за пожарна безопасност в тях.

(5) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 60 от 2012 г.) Сдруженията на ловците, на риболовците и на туристите в България чрез своите органи инструктират членовете си за правилата за пожарна безопасност в горските територии преди всеки излет.

(6) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 60 от 2012 г.) Началниците на военните поделения и части са длъжни при провеждане на полеви занятия и учения да осигурят спазването на правилата за пожарна безопасност и да предприемат действия за недопускане на пожари и за своевременното им потушаване.

С оглед на цитираните по-горе императивни разпоредби, служителите на Община Своге ще следят, спазват ли се законовите норми по отношение на забраната за палене на стърнища. На нарушителите ще се съставят актове за установяване на административни нарушения.

В ЗОЗЗ, ЗЛОД и ЗГ забраната е изрична и не се позволява каквито и да е палежи, в това число и т.н. „контролирани палежи”.

При установяване на нарушения от страна на земеделските стопани и производители ще бъде сезирана Разплащателната агенция и нарушителите ще бъдат лишени от помощите по схемата за единно плащане на площ.

Молим всички жители и гости на Община Своге при възникване на пожар да сигнализират на следните телефони: РС „ПБЗН” - Своге - 112; Община Своге - 0726/221-08; 0726/85; 0887104066; ТП ДГС Своге - 0726/9-87-06.

Източник: Община Своге