На работна среща обсъдиха проблемите с водоснабдяването в община Своге

501 преглеждания

Ясни са мерките, които са предприето за справяне с проблема

В конферентната зала на Община Своге бе проведена работна среща между членовете на кризисния щаб и кметовете и кметските наместници във връзка с настъпилото продължително засушаване през месеците юли и август 2019 г., довело до силно намаляване дебита на откритите водоизточници, захранващи речните водохващания и каптажни системи в населените места от общината. 

Комисията по проблемите с водоснабдяването е сформирана със Заповед № 1228. 26.08.2019г. на инж. Валентин  Михайлов - заместник-кмет на община Своге. На работната среща присъстваха също и заместник-кметът и председател на кризисния щаб Илия Богданов, Никола Нитов - управител на „ВиК“ ЕООД, София, Валери Вълков - представител на „ВиК-София област“ ЕООД и ръководител Технически район - гр. Своге, специалисти от общинска администрация.

На срещата бяха обсъдени проблемите по захранването на водопреносната мрежа, идентифицирани бяха конкретно за всяко населено място проблемите, довели до влошеното водоснабдяване, бяха поставени срокове и очертани конкретни мерки за отстраняване на авариите и нормализиране на водоподаването, бяха определени места и пунктове за осигуряване на вода за битови нужди. Като населени места с най-големи проблеми с водоснабдяването се очертаха селата Реброво, Владо Тричков, Томпсън, Луково, Церово.

Инж. Михайлов подчерта и мерките, които са предприети от общинското ръководство през цялата 2019 година за справяне с водната криза:

Завърши строителството и се направиха успешни проби на новия резервоар в града;

В много от селата - Томпсън, Заселе, Церово, Габровница, Реброво и други по инициатива и с помощта на Общината се направиха ремонти на каптажи и резервоари, които с години не бяха почиствани и поддържани;

Бяха подменени тръбите, с което се осигури  по-голям дебит и по-добро качество на водата;

Реши се многогодишният воден проблем в с. Габровница, като бе постигнато споразумение и бе изградена нова връзка за водоподаване от „ВиК- гр. Враца“.