ОбС-Божурище с редовно заседание на 27 септември

382 преглеждания

На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА, във връзка с чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА

Общинският съвет на Божурище ще проведе редовно заседание на 27 септември 2018 г. /четвъртък/, от 14:00 ч. в малкия салон на НЧ „Христо Ботев–1934", информират на официалната страница на ведомството.

Ето и Дневния ред на заседанието:

1. Приемане на отчетза изпълнението на общинския бюджет за 2017 година - Докладна записка с рег. № Д-260/29.08.2018 г.

2. Промяна в общинския бюджет за 2018 година - Докладна записка с рег. № Д-269/20.09.2018 г.

3. Промяна в общинския бюджет за 2018 година - Докладна записка с рег. № Д-283/20.09.2018 г.

4. Даване на мандат и съгласуване на позиция по точките от дневния ред на извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК в обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД - София, насрочено за 08.10.2018 г. - Докладна записка с рег. № Д-270/20.09.2018 г.

5. Изменение на „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2018 г.” - Докладна записка с рег. № Д-271/20.09.2018 г.

6. Даване на съгласие за отдаване под наем на помещение - Аптека, представляваща 224/624 идеални части от сградата на Поликлиника, находяща се в УПИ X-поликлиника, кв.89 по плана на гр.Божурище - Докладна записка с рег. № Д-272/20.09.2018 г.

7. Даване на съгласие да се предостави за безвъзмездно управление на „Общински клуб на пенсионера - гр. Божурище“ помещение № 5, в сграда - Битов комбинат, находяща се в УПИ ІІ-599, кв. 37 по плана на гр. Божурище - Докладна записка с рег. № Д-273/20.09.2018 г.

8. Даване на съгласие за учредяване на безвъзмездно право на ползване за организиране на клубна дейност, без търг или конкурс на Сдружение „Съюз на офицерите и сержантите от запаса и резерва“ в помещение № 1, в сградата – Битов комбинат, находяща се в УПИ ІІ-599, кв.37 по плана на гр.Божурище – Докладна записка с рег. № Д-274/20.09.2018 г.

9. Учредяване на безсрочно право на строеж за пристрояване на навеси за покриване на рампи към сграда - фабрика за печене и пакетиране на кафе, собственост на „Балкам Груп“ ЕООД в УПИ I за промишлени нужди, кв.21 по плана на гр. Божурище - Докладна записка с рег. № Д-275/20.09.2018 г.

10. Поправка на техническа грешка в Решение №70 от протокол №7/2018-19 от заседание на Общински съвет гр. Божурище проведено на 28.06.2018 г. - Докладна записка с рег. № Д-276/20.09.2018 г.

11. Проект на Наредба за отмяна на Наредба за управление на общинските пътища на територията на община Божурище - Докладна записка с рег. № Д-277/20.09.2018 г.

12. Проектна Наредба за отмяна на Наредбата за предоставяне на общински концесии по чл.71, ал.1от ЗОС в община Божурище - Докладна записка с рег. № Д-278/20.09.2018 г.

13. Финансиране на транспортни разходи на ученици от гр. София, учащи в СУ „Летец Христо Топракчиев” - гр. Божурище - Докладна записка с рег. № Д-279/20.09.2018 г.

14. Финансиране на транспортни разходи на ученици до XII клас със средства от местни приходи - гр. Божурище - Докладна записка с рег. № Д-280/20.09.2018 г.

15. Финансиране на транспортни разходи на ученици от село Хераково до СУ „Летец Христо Топракчиев” - гр. Божурище - Докладна записка с рег. № Д-281/20.09.2018 г.

16. Утвърждаване на маломерна паралелка в СУ „Летец Христо Топракчиев” - гр. Божурище за учебната 2018/2019 година - Докладна записка с рег. № Д-282/20.09.2018 г.

17. Разни.

EspressoNews