Община Костинброд обяви четири свободни работни места за обществени възпитатели

538 преглеждания

Срокът за приемане на документи е 15 март

Община Костинброд обявява четири свободни работни места за обществени възпитатели за 2019 г. Ето и преките задължения, които ще имат служителите, както и изискванията за заемане на длъжностите:

1. Да притежават необходимата квалификация - висше образование (юрист, педагог, психолог), опит, умения и комуникативност при работа с деца.
2. Да се ползват с висок морал и добро име в обществото.
3. Да познават нормативната уредба за работа с деца, с противообществени прояви и структури в системата за БППМН.
4. Да познават нормативната уредба, свързана с корекционно - възпитателната работа с малолетни и непълнолетни деца.
5. Да имат познания за особеностите и характеристиките на деца с асоциално поведение, деца с агресивно поведение, конфликтни, с трудности в социализацията и общуването, с девиантно поведение.

Общественият възпитател извършва индивидуална, корекционно-възпитателна работа с определените му от Местната комисия малолетни и непълнолетни деца, съгласно изискванията на Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и Статута на обществения възпитател, взаимодейства с родителите (или лицата, които ги заместват), инспекторите „ДПС“, училищните ръководства, класни ръководители, педагогически съветници, социални работници, психолози, лекари и специализирани институции. Обществените възпитатели участват в проверки, организирани от МКБППМН, от полицията и от други органи, във връзка със спазването на нормативните актове, касаещи малолетните и непълнолетните, в проверки по конкретни поводи, участват в дейностите по плана за превантивна работа на МКБППМН през годината.

Начин на провеждане на процедурата:
1. Подбор по документи.
2. Събеседване с кандидата.
3. След подбора по документи допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му.

Необходимите документи за кандидатстване са:

1. Заявление (в свободен текст);
2. Автобиография (Приложение 2);
3. Копие от диплома за висше образование;
4. Ксерокопия на документи, удостоверяващи квалификациите, които притежава;
5. Копие на документи, удостоверяващи допълнителна квалификация за работа с деца с асоциални прояви е предимство.

Срокът за приемане на документи: до 15.03.2019 г.

Документи се приемат всеки работен ден на Център за информация и услуга на гражданите в Община Костинброд, стая № 12 (деловодство).

Списъците на допуснати и недопуснати кандидати във връзка с конкурса ще бъдат публикувани на информационното табло в Общинска администрация и на електронния портал на община Костинброд.

EspressoNews