Община Своге публикува обявление за изработи проект за изменение на действащия ПУП на град Своге

111 преглеждания

Вижте го.

Община Своге публикува на официалния уебсайт на общината обявление на основание 124б, ал. 2 от ЗУТ, което гласи:

"Община Своге, Софийска област, на основание чл. 124б, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), СЪОБЩАВА, че с моя заповед № 770/22.05.2020г. е наредено служебно да се изработи проект за изменение на действащия подробен устройствен план (ПУП) на град Своге, община Своге, Софийска област, кв.100 – проект за изменение на Плана за регулация (ПР) за изменение границите на урегулиран поземлен имот (УПИ) I-За озеленяване и създаване на нов УПИ III с предназначение „За съоръжения на техническата инфраструктура“, с площ от 226кв.м .

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ Обявлението се поставя на определените за това места в сградата на общината, района или кметството, както и на други подходящи места в съответната територия – предмет на плана, и се публикуват на интернет страницата на общината. 

ИНЖ. ВАЛЕНТИН МИХАЙЛОВ /п/

За Кмет на Община Своге

(съгласно заповед № 341/06.03.2020г.)"

EspressoNews

Последвайте EspressoNews във Фейсбук