Общински съвет-Драгоман ще заседава на 18 декември

450 преглеждания

Вижте проекта за Дневен ред

Общински съвет-Драгоман ще проведе редовно заседание на 18 декември 2018 г. /вторник/. Начало на заседанието е определено за 15:00 ч. в конферентната зала на СУ „Христо Ботев“ гр.Драгоман, при следния проект за дневен ред:

1. Докладна записка с вх. №100-507/10.12.2018 г. от Андрей Иванов - кмет на община Драгоман, относно: Проект на наредба за изменение и допълнение на Наредба №3 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на община Драгоман.

2. Докладна записка с вх. №100-485/05.12.2018 г. от Андрей Иванов - кмет на община Драгоман, относно: Проект на Наредба №17 за рекламно-информационната дейност на територията на община Драгоман.

3. Докладна записка с вх. №100-484/05.12.2018 г. от Андрей Иванов - кмет на община Драгоман, относно: Предложение за одобряване на общата численост и структурата на общинска администрация-Драгоман.

4. Докладна записка с вх. №100-513/10.12.2018 г. от Андрей Иванов - кмет на община Драгоман, относно: Функциониране на Звено за предоставяне на социални услуги.

5. Докладна записка с вх. №100-508/10.12.2018 г. от Андрей Иванов - кмет на община Драгоман, относно: Приемане на Календар 2019 г. за културните и значими мероприятия в община Драгоман.

6. Докладна записка с вх. №100-514/10.12.2018 г. от Андрей Иванов - кмет на община Драгоман, относно: Определяне на автоспирките в населените места, през които преминават и спират автобуси, изпълняващи разписания от Републиканската и общинската транспортна схема, квота на община Драгоман.

7. Молба от „Плена България“ООД с вх. №53 - 00430/30.10.2018 г., относно: Промяна предназначението на земеделски земи.

8. Докладна записка с вх. №100-486/05.12.2018 г. от Андрей Иванов - кмет на община Драгоман, относно: Отдаване под наем на общинско помещение - кабинет, находящ се в с. Габер, Здравна служба.

9. Докладна записка с вх. №100-487/05.12.2018 г. от Андрей Иванов - кмет на община Драгоман, относно: Отдаване под наем на земи по чл.19 от ЗСПЗЗ в землището на с.Дреатин, община Драгоман.

10. Докладна записка с вх. №100-488/05.12.2018 г. от Андрей Иванов - кмет на община Драгоман, относно: Отдаване под наем на земи по чл.19 от ЗСПЗЗ в землището на с. Чуковезер, община Драгоман.

11. Докладна записка с вх. №100-489/05.12.2018 г. от Андрей Иванов - кмет на община Драгоман,относно: Отдаване под наем на земи по чл.19 от ЗСПЗЗ в землището на гр. Драгоман, с. Владиславци, с. Ново Бърдо, с. Чуковезер, община Драгоман.

12. Докладна записка с вх. №100-509/10.12.2018 г. от Андрей Иванов - кмет на община Драгоман, относно: Прекратяване на съсобственост на община Драгоман върху недвижим имот частна общинска собственост, находящ се в с.Цацаровци, местност „При язовира“.

13. Докладна записка с вх. №100-510/10.12.2018 г. от Андрей Иванов - кмет на община Драгоман,

относно: Прекратяване на съсобственост на община Драгоман върху недвижим имот частна общинска собственост, находящ се в с. Чеканец, местност „Дуб“.

14. Докладна записка с вх. №100-511/10.12.2018 г. от Андрей Иванов - кмет на община Драгоман, относно: Закупуване на общински имот без планоснимачен номер с площ от 240 кв.м.

15. Докладна записка с вх. №ОбС-83/11.12.2018 г. от Методи Методиев - председател на ОбС, относно: Продължаване на договорните отношения между Община Драгоман и Адвокатско дружество „Бошнакова, Димов и Миланов“ за правното обслужване на Общински съвет-Драгоман.

16. Заявление с вх. №94 - 00803/05.10.2018 г. от Петя Красимирова Кръстева, относно: Отпускане на еднократна парична помощ при раждане.

17. Заявление с вх. №94 - 00784/28.11.2018 г. от Роска Първанова Георгиева, относно: Отпускане на еднократна парична помощ.

18. Други.

Източник: Община Драгоман

EspressoNews