Обявление за актуализиране на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2024 г.

388 преглеждания

Вижте го

Община Своге публикува обявление за актуализиране на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2024 г.:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 8, ал. 1, ал. 9 и ал. 10 от Закона за общинската собственост и чл. 4, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, се актуализира Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2024 г., като раздел  І „Продажби“ се допълва със следния имот – частна общинска собственост: площ от 86,00 /осемдесет и шест/ кв. м /33,00 кв.м от общински стар път + 53,00 кв.м от имот пл. № 59 – общ. собственост/ придаваеми по регулация, попадащи в УПИ VI-60 целият с площ от 692,00 кв.м, находящ се в квартал 16 от подробния устройствен план на мах. „Скакля“, землище на с. Гара Бов, общ. Своге, обл. Софийска. 

ЕМИЛ ИВАНОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА СВОГЕ

Източник и сн.: Община Своге

EspressoNews

Последвайте EspressoNews във Фейсбук