Повторен публичен търг за общинско помещение за магазин в с. Гълъбовци

243 преглеждания

Вижте заповедта

Община Сливница публикува на официалния си уебсайт Заповед № 66-00-234/27.05.2020 година за повторен публичен търг за общинско помещение за магазин в с. Гълъбовци:
 
"На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14 от Закона за общинската собственост, чл.57 и чл.61, ал.1 от Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с имущество, собственост на Община Сливница и за определяне на безстопанствените имоти на територията на Община Сливница и в изпълнение на Решение № 54/29.05.2020 година на Общински съвет - Сливница

НАРЕЖДАМ:
1. Откривам процедура за провеждане на повторен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5/пет/ години на общински недвижим имот, както следва:
1.1 Частна общинска собственост, а именно: общински помещения, находящи се в западната част на масивна едноетажна сграда, находяща се в УПИ I - училище и детски дом от 20 кв.м. по плана на с.Гълъбовци. с търговска площ от 26 кв.м. и складови помещения от 20 кв.м. за срок от 5 години.
 
2. Утвърждавам тръжна документация за провеждането на повторен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5/пет/ години на гореописания общински недвижим имот.
Търгът ще се проведе при следните условия:

  • Начална тръжна месечна наемна цена - 72,00 /седемдесет и два лева и 00 ст/ без ДДС.
  • Гаранционният депозит за участие е в размер на  300 лева и се превежда по банковата сметка на Община Сливница IBAN BG41 UNCR 9660 3371 0193 11, SWIFT BIC код на Уни Кредит Булбанк UNCRBGSF в срок от 09.00 часа на27.05.2020г. до 16.30 часа на 09.06.2020г.
  • Стъпка на наддаване - 2 лв.
  • Цената на тръжната документация е в размер на 50,00 лв.
  • Тръжната документация се заплаща в стая 107, ет.1 от сградата на Общинска администрация пл. „Съединение” № 1 от 09.00 часа на 27.05.2020 г. до 14.00 часа на 09.06.2020 г.
  • Срок за закупуване на тръжна документация в стая 106, ет.1 на Общинска администрация от 09.00 часа на 27.05.2020г. до 14.00 часа на 09.06.2020г.

Огледи на имота могат да се правят всеки ден между 11:00 и 12:00 часа от 27.05.2020г. до 09.06.2020г.

  • Срок за подаване на заявката за участие в търга от 09.00 часа на 27.05.2020 г. до 17.00 часа на 09.06.2020 г. в стая 106, ет.1 на Общинска администрация Сливница.
  • Повторният търг ще се проведе на 10.06.2020 г. от 10.30 часа на 3 етаж, в стая 315 на Общинска администрация Сливница.

Контролът по изпълнението на заповедта ще упражнявам лично.
 
Заповедта да се сведе до знанието на упоменатите в заповедта длъжностни лица за сведение и изпълнение.
 
 
   КМЕТ НА ОБЩИНА СЛИВНИЦА:    (П)
                                    ( ВАСКО СТОИЛКОВ)

Източник: Община Сливница

EspressoNews

Последвайте EspressoNews във Фейсбук