Предстои заседание на Общински съвет-Драгоман

932 преглеждания

Дневният ред включва 20 точки

Общински съвет-Драгоман ще проведе своето априлско заседание. То е насрочено за 25 април 2019 г. /четвъртък/ от 15:00 ч. в Заседателната зала на Община Драгоман. 

Сред точките, включени в Дневния ред на заседанието, са приемане на нова Наредба за управление на отпадъците на територията на община Драгоман, отпускане на еднократна парична помощ от Общински съвет-Драгоман на ученици, завършващи 12 клас в СУ „Хр. Ботев“ и приемане отчет за дейностите през 2018 г. на читалищата на териоторията на общината.

Общинските съветници ще разгледат и докладна записка относно програмата за развитие на читалищната дейност в община Драгоман за 2019 г. 

Ето и всички точки от Дневния ред:

1. Докладна записка с вх.№100-205/16.04.2019 г. от Андрей Иванов - кмет на община Драгоман, относно: Приемане на нова Наредба за управление на отпадъците на територията на община Драгоман.

2. Докладна записка с вх.№100-201/15.04.2019 г. от Андрей Иванов - кмет на община Драгоман, относно: Отдаване под наем на строителни петна №18 и №19 съгласно Схемата за разполагане на временни преместваеми съоръжения в гр. Драгоман - ЦГЧ за поставяне на павилиони с търговска цел.

3. Докладна записка с вх.№100-202/15.04.2019 г. от Андрей Иванов -кмет на община Драгоман, относно: Отдаване под наем на земи по чл.19 от ЗСПЗЗ в землището на с. Драгоил, община Драгоман.

4. Докладна записка с вх.№100-203/15.04.2019 г. от Андрей Иванов - кмет на община Драгоман, относно: Отдаване под наем на строително петно „Зона А“, находящо се в УПИ XXX-180 от кв.30 по плана на гр. Драгоман за поставяне на павилиони с търговска цел.

5. Докладна записка с вх.№100-204/16.04.2019 г. от Андрей Иванов - кмет на община Драгоман, относно: Програма за развитие на читалищната дейност в община Драгоман за 2019 г.

6. Отчет с вх.№76-0021/29.03.2019 г. от НЧ „Драгоман-1925“, гр. Драгоман, относно: Отчет за дейността през 2018 г.

7. Отчет с вх.№76-0020/29.03.2019 г. от НЧ „Бурел-2013“, с. Ялботина, относно: Отчет за дейността през 2018 г.

8. Отчет с вх.№76-0017/25.03.2019 г. от НЧ „Пробуда-1928“, с. Калотина, относно: Отчет за дейността през 2018 г.

9. Отчет с вх.№76-0016/22.03.2019 г. от НЧ „Хр. Ботев-1925“, с .Габер, относно: Отчет за дейността през 2018 г.

10. Отчет с вх.№76-0014/22.03.2019 г. от НЧ „Селска пробуда-1930“, с. Несла, относно: Отчет за дейността през 2018 г.

11. Отчет с вх.№76-0012/19.03.2019 г. от НЧ „Мелдия-2012“, гр. Драгоман, относно: Отчет за дейността през 2018 г.

12 .Отчет с вх.№76-0011/19.03.2019 г. от НЧ „Самообразование 1919“, с. Големо Малово, относно: Отчет за дейността през 2018 г.

13. Докладна записка с вх.№67-005/12.02.2019 г. от Стоян Стоянов - директор на СУ „Хр. Ботев“, гр. Драгоман, относно: Отпускане на еднократна парична помощ от Общински съвет-Драгоман на ученици, завършващи 12 клас в СУ „Хр. Ботев“.

14. Докладна записка с вх.№76-0022/05.04.2019 г. от Соня Милчева - председател на НЧ „Самообразование-1919“, с. Големо Малово, относно: Отпускане на парични средства за отбелязването на 100 години НЧ „Самообразование-1919“, с. Големо Малово.

15. Заявление с вх.№48-001/12.04.2019 г. от Йорданка Георгиева - председател на „Сдружение на диабетиците - Драгоман“ ЮЛНЦ, относно: Подкрепа за организиране и провеждане на Национална конференция II-ри етап „Живот с диабет“, 21-22 юни 2019 г. в гр. Сливница.

16. Заявление с вх.№94-00215/15.04.2019 г. от Йорданка Рашкова, относно: Отпускане на еднократна парична помощ.

17. Заявление с вх.№94-00217/16.04.2019 г. от Емилия Жечева, относно: Отпускане на еднократна парична помощ.

18. Заявление с вх.№94-00218/16.04.2019 г. от Димитър Каменов, относно: Отпускане на еднократна парична помощ.

19. Подписка с вх.№94-00213/12.04.2019 г. от живущите на ул. „Колю Фичето“, относно:

Ремонт на улицата.

20. Други.

EspressoNews