Съобщение до притежателите на кучета в община Своге

211 преглеждания

В началото на календарната година Община Своге напомня, че съгласно законовите разпоредби, за притежаване на домашно куче следва ежегодно да

В началото на календарната година Община Своге напомня, че съгласно законовите разпоредби, за притежаване на домашно куче следва ежегодно да се заплаща такса.

Срокът за това, регламентиран в Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) и Наредбата за местните данъци, такси и цени на услуги на територията на община Своге е 31-ви март. Размерът на годишната такса, която е определена от Общински съвет – Своге за 2022-ра година е в размер на  10.00 лева.

Всички собственици на домашни кучета, които все още не са регистрирали в общинска администрация или в кметството/кметското наместничество, своя домашен любимец и не са заплатили таксата за притежание на „куче”, трябва да направят това до края на месец март.

От такса се освобождават стопани на:

 • кастрирани кучета;
 • кучета на хора с увреждания;
 • служебни кучета в организациите на бюджетна издръжка;
 • кучета, използвани за опитни цели;
 • кучета, използвани от Българския червен кръст;
 • ловни кучета, собственост на лица, придобили право на лов по реда на Закона за лова и опазване на дивеча;
 • кучета, който придружават или охраняват селскостопански животни, които се отглеждат в регистриран животновъден обект;

Административната регистрация на всяко домашно куче в общината е задължителна, в т.ч. и на тези животни, които са освободени от заплащане на таксата. Регистрира се по образец (заявление) в Общината или в кметството/кметското наместничество по местоживеене срещу представяне на редовно заверен ветеринарномедицински паспорт и отразена идентификация  на животното, поставена от ветеринарен лекар.

Кой е длъжен да плаща такса за притежаване на куче?

Съгласно чл.116 от ЗМДТ за притежаване на куче собственикът заплаща годишна такса в общината, на чиято територия е постоянният му адрес/седалище.

В какъв срок се подава декларацията?

(чл.117, от ЗМДТ)

В тримесечен срок от датата на придобиването на куче собственикът подава декларация в общината по постоянния му адрес/седалище. 

Къде се подава декларацията?

В общината, на чиято територия е постоянния адрес/седалище на собственика.

Как се подава декларацията?

Всеки собственик подава декларация – заявление, съгласно чл.8, ал.5, от Наредба за придобиване, притежание и стопанисване на кучета и овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Своге.

Какъв е размерът на таксата?

На основание  чл. 100 от Наредба за местните данъци, такси и цени на услуги в община Своге, собственици с постоянен адрес/седалище в гр. Своге и всички останали населени места в община Своге заплащат годишна такса в размер на 10,00 лева.

Преференции:  Освобождават се от такса собствениците на:

 1. кучета на лица с увреждания;
 2. служебни кучета в организациите на бюджетна издръжка;
 3. кучетата, използвани за опитни цели;
 4. кучетата, използвани от Българския червен кръст;
 5. кастрирани кучета;
 6. кучета, които придружават или охраняват селскостопански животни, които се отглеждат в регистриран животновъден обект.;

 

В какъв срок се заплаща таксата за притежаване на куче?

(чл. 118 от ЗМДТ)

 • таксата се заплаща ежегодно до 31 март на съответната година или в едномесечен срок от датата на придобиване на кучето, когато то е придобито след 31 март;
 • за кучета, придобити през текущата година, таксата се дължи в размер 1/12 от годишния размер за всеки месец до края на годината, включително за месеца на придобиването;
 • приходите се използват за мероприятия, свързани с намаляване броя на безстопанствените кучета

Къде се заплаща таксата?

За гр. Своге:

В Общинска администрация на касата в Деловодството.

За населените места на територията на община Своге в кметството/кметското наместничество по местоживеене.

За нарушаване разпоредбите на настоящата наредба се налагат следните глоби:

На собственик на куче, който наруши изискване по чл. 11 от Наредба за придобиване, притежание и стопанисване на кучета и овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Своге  се дава писмено предписание за извършване на регистрация в едноседмичен срок. Ако след срока, даден в предписанието, кучето не бъде регистрирано съгласно чл. 11 от цитираната наредба, на нарушителя се налага глоба в размер на 50 лв. 

Източник: Община Своге

снимка:пиксабей

EspressoNews

Последвайте EspressoNews във Фейсбук