Утре започва отоплителният сезон в Своге

535 преглеждания

Кметът на общината издаде заповед за начините на отопление и мерките за безопасност

Кметът на Своге определи със своя заповед 1 ноември за начало на отоплителния сезон. Той ще продължи до 31 март 2019 г. с документа се урежда начинът на отопление на общинските и обществените сгради, както и мерките за безопасност при работа с отоплителните уреди.

Ето и пълният текст на заповедта:

На основание чл. 44, ал. 2 и във връзка с чл. 44 ал. 1 т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и § 7 от Преходните и заключителни разпоредби на Наредбата за пожарна безопасност на територията на община Своге от 1.03.2010 г. и писмо на Началника на РС ПБЗН-Своге с Рег. No 740 екз. No 2/ 12.10.2018 г.,

Нареждам:

1. Определям 01.11.2018г. за начало, а 31.03.2019г. за край на отоплителния сезон.

2. Забранявам промяната начина на отопление, освен установения, в общинската администрация, кметствата, кметските наместничества, детските градини, ДВПР в с. Гара Лакатник и защитеното жилище в с. Дружево. При извънредни обстоятелства промяна да се извършва след разрешението на Секретаря на Общината и ресорните заместник-кметове.

3. В края на работния ден всеки служител/работник е длъжен да изключи електроуредите (с изключение на тези за хранителни продукти и със специално предназначение), електронната апаратура, машините и съоръженията с които работи, осветлението и да остави в пожаробезопасно състояние своето работно място.

В помещенията и сградите оборудвани с прекъсвачи / шалтери за ел. захранването, същото да се изключва.

4. Да се организира проверка на електрическите инсталации, отоплителни и нагревателни системи и уреди, като се допускат в експлоатация само технически изправни и стандартни такива. Техническата изправност на електрическите уреди да се удостовери с протокол съгласно чл.38 от Наредба 8121з – 647 / 01. 10. 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите по следния образец:

 №

Дата

Вид на уреда, съоръжението

Годен
Да/Не

Извършил проверката
Фамилия

Подпис

5. Ръководителите на упоменатите в т.2 обекти, както и на училищата, да определят със заповеди вида на отопление и разрешените за ползване нагревателни и отоплителни уреди и отговорници за отоплителните уреди в съответните помещения и стриктно да изпълняват основните правила за недопускане и предотвратяване на възникването на пожари през отоплителния сезон 2018/2019 г.

Отговорниците и служителите да се инструктират срещу подпис за противопожарните изисквания при използването на отоплителни и нагревателни уреди.

6. Да се извършат проверки на състоянието на електрическите инсталации, както и за пукнатини по комините и при наличие на такива да бъдат отстранени. Комините е необходимо да бъдат почистени (да не се използва запалване за почистването им ).

7.  Локалните отоплителни уреди да са стандартни и да отстоят на 80 см. от горими материали, както и да има негорими подложки под тях с борд. Димоотводните тръби (кюнци) да са здраво укрепени и да отстоят на 50 см. от горими предмети.

8. Кметовете, кметските наместници, началникът на ВиК и ръководителите на обекти да обозначат и пригодят за нормална работа при зимни условия всички водоизточници -пожарни хидранти, противопожарни подстъпи на водоеми и др., които ще бъдат използвани за водоснабдяване на ПП автомобили при възникнал пожар или авария.

9.  Да се извърши проверка за състоянието на противопожарните уреди, съоръжения, пожарогасителни и пожароизвестителни инсталации и се приведат в изправност в условията на есенно-зимна експлоатация.

10. Подпокривните пространства да се почистят от горими материали.

Котелните помещения да се почистят от складирани горими /котелни на газ и ЛЗТ/ материали и др. повишаващи пожарната опасност и затрудняващи достъпа до тях при пожар или авария,

11. Всички документи, отнасящи се до пожарната и аварийна безопасност на обектите в есенно-зимни условия, да се съхраняват в досие, съгл. чл. 8 от Наредба № 8121з - 647 /01. 10. 2014 г.

Настоящата заповед да се доведе до знанието на общинските служители, администрациите в кметствата и кметските наместничества, административния, педагогическия и помощен персонал в детските градини и училищата, служителите и работниците в ДВПР и защитеното жилище, болничните заведения, административни учреждения, обекти за масови пребивавания на хора, хижи и обекти с производствено предназначение на територията на община Своге.

Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на Секретаря на Общината Даниела Дакова за Общинската администрация, кметствата и кметските наместничества, директорите на детски и учебни заведения и ръководителите на ДВПР и защитеното жилище.

Приложение: Основни правила за намаляване на риска от пожари и предотвратяване на възникването им през отоплителния сезон 2018/2019 г.

Емил Иванов
Кмет на община Своге

EspressoNews