В Костинброд откриха нова социална услуга по проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“

207 преглеждания

По проекта ще се предоставят здравно-социални услуги в домашна среда

На 15 октомври в Костинброд бе открита нова социална услуга по проект “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания на територията на община Костинброд”.

От месец октомври на четвъртия етаж в поликлиниката се помещава нов социален център. Отец Дамян и отец Николай отслужиха водосвет за здраве. На събитието присъстваха инж. Теодора Гогова - ВрИД кмет на община Костинброд, Трайко Младенов - кмет на община Костинброд за мандат 2015-2019 г., д-р Атанас Тенев - председател на Обс-Костинброд за мандат 2015-2019 г., инж. Габриела Трайкова, Александър Ненов, директори на центрове, служители на ОбА-Костинброд и социални центрове, и жители на община Костинброд.

По проекта ще се предоставят здравно-социални услуги в домашна среда от назначени за целта специалисти. Всяко лице от целевата група може да получава здравно-социални услуги до два часа на ден, които са напълно безплатни.

Изпълнението на проекта стартира на 01.08.2019 г., като до момента са реализирани следните дейности:

- Ремонтирани, обзаведени и оборудвани две помещения за нуждите на екипа, предоставящ патронажната грижа.

- Закупен е нов автомобил, за придвижване на екипа до дома на потребителя.

- Предстои да бъде доставена медицинска апаратура: портативен електрокардиограф, апарат за кръвно и др. уреди необходими за специалистите по здравни грижи.

- За изпълнението на проекта са ангажирани екип от специалисти от различни области за осигуряване на адекватно и пълноценно обслужване, а именно: координатор, социален работник, домашен помощник, рехабилитатор и медицинска сестра.

До края на месец октомври ще бъде направен подбор на всички кандидати подали заявление и от 01.11.2019 г. екипът от специалисти ще стартира изпълнението на дейности:

Медицински и здравни грижи:

Ресоциализация, реадаптация и рехабилитация, включващи: извършване на психосициална рехабилитация на потребители със социалнозначими заболявания, организиране и провеждане на общоукрепващи, мобилизационни и закалителни процедури; обучение в ползване на помощни средства, приспособления и съоръжения за придвижване; подпомагане укрепването и адаптирането на потребителите в семейството и социалната среда; съдействие за адаптирането на обществото към потребителя;

Манипулации включващи: извършване на инжекции, извършване на венозна пункция, извършване на електрокардиография и други;

Провеждане на обучение в областта на здравните грижи на потребителите и техните близки.

Социално-битови дейности:

Поддържане на личната хигиена;

Поддържане на хигиената в помещението, което потребителя обитава;

Закупуване на хранителни продукти и вещи от първа необходимост и др.

Целеви групи:

- Лица над 65 години;

- Лица с валидно експертно решение на трудово-експертна лекарска комисия;

- Лица с хронични заболявания, нуждаещи се от продължително наблюдение и здравни грижи;

- Лица след оперативна интервенция и след хоспитализация, нуждаещи се от краткосрочно наблюдение и здравни грижи и техните семейства.

Условия и ред за ползване на услугата „Патронажна грижа“

Всяко лице, желаещо да ползва здравно-социални услуги може да подаде: заявление по образец за ползване на социална услуга, копие от експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК или медицински протокол на ЛКК /при наличие на такива/.

EspressoNews

Снимки: Община Костинброд