Последни новини

МИГ Костинброд-Своге обявява процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.691
костинброд, общество

МИГ Костинброд-Своге обявява процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.691

МИГ Костинброд-Своге – Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура“