Без алкохол и на втория тур на местните избори в община Враца

2056 преглеждания

Забранена е продажбата и употребата на алкохол и пиво от 19:00 ч. на 2 ноември до 20:00 ч. на 3 ноември

С цел осигуряване на условия за нормално и спокойно протичане на втория тур на местните избори, на 3 ноември 2019 г., Мария Попова - временно изпълняващ длъжността кмет на община Враца, издаде заповед за опазване на обществения ред.

Ето какво гласи текста на заповедта:

„На основание чл. 44, ал. 1, т. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и с цел осигуряване на нормална обстановка и недопускане на нарушаване на обществения ред в населените места в община Враца, в които ще бъде произвеждан втори тур на избори за кметове на 03 ноември 2019 г.,

ЗАБРАНЯВАМ

На територията на с. Мраморен, с. Баница, с. Згориград, с. Нефела, с. Лиляче, с. Три кладенци и с. Върбица:

1. Продажбата на алкохолни напитки и пиво в търговските обекти и заведения за обществено хранене и други обществени места от 19:00 ч. на 02.11.2019 г. до 20:00 ч. на 03.11.2019 г.

2. Употребата на алкохолни напитки и пиво на обществени места от 19:00 ч. на 02.11.2019 г. до 20:00 ч. на 03.11.2019 г.

От горните забрани изключение се допуска единствено при провеждане на сватбени тържества.

3. Всякакви масови прояви, създаващи предпоставки за нарушаване на обществения ред на 02.11.2019 г. и на 03.11.2019 г.

НАРЕЖДАМ:

Началникът на Районно управление към ОД на МВР - Враца да организира опазването на обществения ред на територията на с. Мраморен, с. Баница, с. Згориград, с. Нефела, с. Лиляче, с. Три кладенци и с. Върбица на 02.11.2019 г. и на 03.11.2019 г.

За констатирани нарушения на настоящата заповед на нарушителите ще бъдат налагани административни наказания, съгласно Закона за административните нарушения и наказания.

Настоящата заповед да се доведе до знанието на гражданите чрез средствата за масово осведомяване и интернет страницата на Община Враца.

Копие от настоящата заповед да се връчи на временно изпълняващите длъжността кметове на съответните населени места и на Началника на РУ към ОД на МВР - Враца за изпълнение.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Секретаря на Община Враца.

МАРИЯ ПОПОВА

ВрИД Кмет на Община Враца

(съгл. Решение № 1166/18.10.2019 г. на ОбС-Враца)“

EspressoNews