Вижте Проект на план-сметката за приходите и разходите за такса битови отпадъци в Община Годеч за 2021 г.

880 преглеждания

В едномесечен срок се дава възможност на заинтересованите лица да осъществят правото си на участие, като дадат своите писмени предложения и възражения

Община Годеч публикува обявление на официалния си уебсайт на Проект на План-сметката за приходите и разходите за такса битови отпадъци и определяне размера на промилите за такса битов отпадък в Община Годеч за 2021 г. Вижте го:

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
В изпълнение на Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) внасям за разглеждане и утвърждаване план-сметка на разходите за поддържане на чистотата, сметосъбирането и сметоизвозването на територията на община Годеч, както и определяне на размера на промилите за облагане с такса битови отпадъци за 2021 г. С цел прозрачност при определянето на приходите и необходимите разходи по План-сметката и в изпълнение на чл. 66, ал. 1 и 2 от АПК, с настоящия проект на план-сметка за 2021 г., съгласно Приложение № 5 и приложения №№ 1, 2, 3 и 4 в едномесечен срок се дава възможност на заинтересованите лица да осъществят правото си на участие, като дадат своите писмени предложения и възражения по същото. Писмени предложения и възражения могат да се подават в деловодството в сградата на Община Годеч, град Годеч, пл. „Свобода“ 1 или на електронна поща office@godech.bg

Предложение
Проект за решение
План-сметка /Приложение 5/
Такса битови отпадъци за нежилищни имоти на юридически лица /Приложение 4/
Такса битови отпадъци за жилищни имоти на юридически лица /Приложение 3/
Такса битови отпадъци за нежилищни имоти на физически лица /Приложение 2/
Такса битови отпадъци за жилищни имоти на физически лица /Приложение 1/

снимка: pixabay 

EspressoNews

Последвайте EspressoNews във Фейсбук