Две процедури за търгове откри Община Драгоман

405 преглеждания

За продажба и отдаване под наем на имоти

Две процедури за провеждане на публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем и продажба на недвижими имоти откри Община Драгоман.

Първата е за отдаване под наем за срок от 3+3 /три плюс три/ години на земеделски имот в землището на с.Летница, а именно:

Недвижим имот, представляващ поземлен имот No000801/нула нула нула осем нула едно/, в землището на с.Летница с ЕКАТТЕ 43484, община Драгоман, с площ от 23,945 /двадесет и три хиляди деветстотин четиридесет и пет кв.м./дка, местност „Арваник“ с начин на трайно ползване: нива, девета категория.

Начална тръжна наемна цена определена с Решение No 48 по Протокол No3 от 23.03.2018 г. на Общински съвет Драгоман, както следва: 12,00 (дванадесет лв. и 00 ст.) лв./дка за година без ДДС за описания имота. 2. Търгът ще се проведе на 28.05.2018г. в административната сграда на община Драгоман, ул. "Захари Стоянов" No26, заседателната зала от 10:40 часа.

Утвърдената тръжна документация може да се получи в деловодството на община Драгоман в срок от 14.05.2018 г. до 14:00 ч. на 25.05.2018г. срещу платена невъзстановима такса от 100 лв. с ДДС по сметка в ДСК - офис Драгоман по сметка на общината IBAN: BG30STSA93008497660300. Срокът за подаване на заявления за участие до 15:00 ч. на 25.05.2018 г.

Депозита за участие в търга е 50 лв., който се внася в ДСК - офис Драгоман по сметка на общината IBAN: BG58STSA93003365001020. Начин на плащане на цената – в български лева по банкова сметка на община Драгоман в ДСК - офис Драгоман.

Втората процедура е за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на следния недвижим имот-частна общинска собственост, а именно:

Недвижим имот с площ 988/деветстотин осемдесет и осем /кв.м., представляващ УПИ IV общ. от кв.25/двадесет и пет/ по плана на с. Василовци, община Драгоман.

Начална тръжна продажна цена определена с Решение No 22 по Протокол No2 от 23.02.2018 г. на Общински съвет Драгоман, както следва:

7 000,00 (седем хиляди лв. и 00 ст.) лв. без ДДС за имота. 2. Търгът ще се проведе на 28.05.2018г. в административната сграда на община Драгоман, ул. "Захари Стоянов" No26, заседателната зала от 10:30 часа.

Утвърдената тръжна документация може да се получи в деловодството на община Драгоман в срок от 14.05.2018 г. до 14:00 ч. на 25.05.2018г. срещу платена невъзстановима такса от 100 лв. с ДДС по сметка в ДСК - офис Драгоман по сметка на общината IBAN: BG30STSA93008497660300. Срокът за подаване на заявления за участие до 15:00 ч. на 25.05.2018 г.

Депозита за участие в търга е 50 лв., който се внася в ДСК - офис Драгоман по сметка на общината IBAN: BG58STSA93003365001020. Начин на плащане на цената – в български лева по банкова сметка на община Драгоман в ДСК - офис Драгоман.

Вижте заповедите за търговете.

EspressoNews