Европейско финансиране ще получи още един проект на Община Своге

140 преглеждания

Размерът на финансовата помощ е 96 784.49 лв

На 17 май бе подписан Административен договор № BG06RDNP001-7.007-0050-C01  за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ /БФП/ между Община Своге и Държавен фонд „Земеделие“. Одобрената финансова субсидия е по процедура № BG06RDNP001-7.007 “Спорт“, подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ за проектно предложение на Община Своге с наименование „Изграждане на мултифункционална спортна площадка към УПИ I - за училище, кв. 151 по действащия ПУП/ Одобрен ЗРП/ на гр. Своге, Софийска област“. Размерът на финансовата помощ е 96 784.49 лв. Срокът на изпълнение е 36 месеца- до 17.05.2022г.

С реализацията на проектните дейности ще бъде изградена мултифункционална, модерна спортна площадка в НУ „Д-р Петър Берон“- гр. Своге за провеждане на часовете по физическо възпитание на децата. Ще бъдат изградени игрища за футбол и баскетбол. Ще бъде положена асфалтова настилка и изкуствена трева, ще бъде доставено необходимото спортно оборудване.

EspressoNews