Заповед във връзка с предстоящия зимен сезон издаде кметът на община Драгоман

376 преглеждания

С цел превантивни мерки и намаляване на последствията при усложнена зимна обстановка

Кметът на Драгоман Андрей Иванов издаде заповед във връзка с подготовката на община Драгоман за предстоящия зимния сезон. Заповедта е за предприемане на превантивни мерки, с цел осигуряване на нормално функциониране на техническата инфраструктура, снабдяването, обслужването и услугите на територията на община Драгоман и намаляване на последствията за населението при усложнена зимна обстановка.

Ето и пълния текст на заповедта:

На основание чл. 44, ал. 1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА и в изпълнение на изискванията на чл.5. т.1 и чл.65, ал.1, т.З от Закона за защита при бедствия, за предприемане на превантивни мерки, с цел осигуряване на нормално функциониране на техническата инфраструктура, снабдяването, обслужването и услугите на територията на община Драгоман и намаляване на последствията на населението при усложнена зимна обстановка през зимен сезон 2018-2019 година:

НАРЕЖДАМ:

1.  Кметовете и кметски наместници да създадат организация на територията на съответните населени места за своевременното почистване на прилежащите тротоарни площи около обслужващи обекти, с цел нормално и безопасно движение и обслужване на населението. Да обходят възрастни и самотно живеещи лица на територията на поверените им населени места и при възможност да организират настаняването им при близки и роднини за зимния сезон. Да се изготвят списъци на лица на хемодиализа по населени места.

2.  Кметове и кметски наместници да насочат вниманието си за превенция и информираност на населението по селата във връзка с битови пожари по време на отоплителния сезон.

3.  Кметовете и кметски наместнци ежедневно да получават точна информация на дежурния по Общински съвет за сигурност на тел. 0879103418 за състоянието на пътната мрежа на територията на съответното населено място.

4. Собствениците на магазини и търговски обекти да организират снабдяването и създадат минимум запас на стоки от първа необходимост в търговската мрежа /брашно, олио, захар, макаронени изделия, ориз, сол и др./, като особено внимание се обърне на най-отдалечените и трудно достъпни селища. Кметовете и кметски наместници да проверят и докладват за осигуреността на магазините мрежи със стоки от първа необходимост

5.  Началникa на Областно пътно управление - София да организира дейностите по зимното поддържане на републиканските пътища на територията на община Драгоман, съгласно сключения договор. С цел координираност на действията да представи в общинската администрация информация свързана с дейността, относно фирмата, с която е сключен договора, лица за контакт и телефони. Посредством дежурния на службата да подава информация на дежурния по ОМСС, а при рязко влошаване на обстановката това да става незабавно.

6. Управителят на фирмата извършваща снегопочистването на общинската пътна мрежа, съгласно сключения договор да изпълни необходимите организационни и технически мероприятия и осигуряване на ефективната си работа през зимния сезон. При необходимост да включи в приоритетното почистване и участъците от пътищата, които водят към населени места останали без стоки от първа необходимост или за оказване на помощ на лица нуждаещи се от медицинска помощ.

7. С оглед облекчаване на работата по почистване на улиците и тротоарите Общински инспекторат - Драгоман да проведе мероприятия по освобождаването от паркирани /оставени/ автомобили и друга техника пречеща на почистването и безопасността на движението.

8.  Ръководителите на експлоатационните дружества на територията на Община Драгоман да създадат необходимата организация за нормално функциониране на съоръженията при тежки зимни условия, както и готовността им действия при възникване на критични ситуации.

9. Ръководителите на фирми, учреждения, обществени организации, търговски обекти, наематели и собственици на сгради, както и физически лица са длъжни да извършват снегопочистване, непосредствено след спиране на снеговалежите на тротоарите и прилежащите площи на имотите си. Задължават се да отстраняват висулките по сградите, както и натрупането от сняг. При почистване на тротоарите събрания сняг да не се изхвърля на уличното платно, а се складира в края на тротоара.

10.  Началникът на РПУ-Сливница посредством денонощния патрул да предоставя при нужда информация за състоянието на пътницата на територията на общината.

11. Управителят на фирмата, извършваща снегопочистването на общинската пътна мрежа или негов предстател да докладва за състоянието на общинската пътна мрежа на дежурният по ОбСС на телефон: 0879103418

12. Дежурния по ОСС да записва подадената информация в създадения за целта Дневник.

13. Да бъде организирана среща между представетели на фирмите за снегопочистване, служители на общинска администрация, които имат отношение към снегопочистването, както и кметове и кметски наместници.

Препис от заповедта да се връчи на заинтересованите лица за сведение и изпълнение.

Заповедта да се доведе до знанието на населението чрез публикуване на сайта на община Драгоман.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Десислава Димитрова- ССИ, ОМП и ЗНБА.

АНДРЕЙ ИВАНОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА ДРАГОМАН

EspressoNews

Източник: Община Драгоман