Заповед за опазване на обществения ред по време на Празника на град Своге

293 преглеждания

На онование чл. 44, ал. 2 и чл. 44, ал. 1, т, 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

С цел осигуряване на условия за нормално и спокойно протичане на Празника на град Своге - Петровден, на официалната страница на ведомството е публикувана заповед за опазване на обществения ред. Ето какво гласи текста на заповедта:

ЗАПОВЕД

С оглед опазването на обществения ред и необходимостта от създаване на нормални и безопасни условия при провеждане на Празника на град Своге - Петровден, на основание чл. 44, ал. 2 и чл. 44, ал. 1, т, 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,

НАРЕЖДАМ:

I. В периода от 20.00 часа на 23.06.2019 г. до 20.00 часа на 03.07.2019 г., да бъде затворен за движение паркингът пред Общинска банка-клон Своге до автогара Своге-изключение правят само живущите в бл. № 31, 33, 35, като те се задължават да спират зад блоковете.

II. В периода от 20.00 часа на 23.06.2019г. до 20.00 часа на 03.07.2019 г., да бъде затворен за движение паркингът зад ЖП гара на град Своге.

III. В периода от 20.00 часа на 23.06.2019 г. до 17.00 часа на 25.06.2019 г., да бъде затворена за движение:

а/ ул. Цар Симеон в отсечката между ул. Васил Левски и ул. Г. С. Раковски

-    изключение правят само колите за доставка на търговски обекти;

б/ ул. Александър Стамболийски от Община Своге до Централна Кооперативна банка.

IV. В периода от 22.00 часа на 29.06.2019 г. до 20.00 часа на 03.07.2019 г., да бъде затворена за движение ул. Цар Симеон в отсечката между ул. Васил Левски и ул. Г. С. Раковски.

V. В периода от 22.00 часа на 28.06.2019 г. до 07.00 часа на 01.07.2019 г., да бъде затворена за движение ул. Александър Стамболийски

VI. В периода от 22.00 часа на 28.06.2019 г. до 07.00 часа на 30.07.2019 г., да бъде затворен за движение паркинг зад читалище „Градище -1907" град Своге.

VII. Работно време на разположените върху пазарните площи увеселителни съоръжения, маси и сергии за периода, както следва:

- на 27.06.2019 г. и 28.06.2019 г.. включително - от 08.00 часа до 22.00 часа

- на 29.06.2019 г. и 30.06.2019 г., включително - от 08.00 часа до 24.00 часа

VIII. За периода на провеждането на Празника на града, Районно управление град Своге да осигури охрана на обществения ред.

Настоящата заповед да се доведе до знанието на РУ гр. Своге. Заповедта да се оповести на Интернет страницата на Община Своге.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Нина Копринджийска - зам. кмет на Община Своге.

ИНЖ.ВАЛЕНТИН МИХАЙЛОВ

ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА СВОГЕ

/Съгл.Заповед №899/26.06.2017 г.

EspressoNews