Заповед за прекратяване на договори за наем на земеделски земи издаде кметът на община Драгоман

1189 преглеждания

Заповед за прекратяване на договори за наем на земеделски земи издаде кметът на община Драгоман

Заповед за прекратяване на договорите за наем на земеделски земи издаде кметът на община Драгоман.

Ето и мотивите, посочени в Заповедта:

В изпълнение на разпоредбата на чл.37м, ал.1 и във връзка със заповед  NoРД – 15 - 89/30.01.2018г.  на  кмета  на  община  Драгоман  бе извършена проверка на всички действащи договори за наем, съдържащи имоти с начин на трайно ползване пасища, мери и ливади  дали отговарят на изискванията на чл.37и , ал.4 от ЗСПЗЗ. При изпълнението на задачата комисията извърши проверка на всички действащи  договори  за  наем,  сключени  между  община  Драгоман  и наемателите, като данните за животновъдните обекти са съпоставени с тези  в обявената  и предоставена от  БАБХ официална  справка  за  всички регистрирани към 01.02.2018г.  в интегрирана информационна справка от БАБХ.

1.животновъдни обекти

2.собственици или ползватели на регистрирани   животновъдни обекти

3.пасищни селскостопански животни в животновъдните обекти

Проверката по спазване на условията на чл.37и, ал.4 о ЗСПЗЗ е обективизирана в протокол на назначената комисия от 01.02.2018г., който е публикуван на интернет страницата на община Драгоман.

Пълният текст на заповедта, както и конкретните договори за наем, които се прекратяват с нея, вижте на интернет страницата на Община Драгоман.

EspressoNews