Започва данъчната кампания

666 преглеждания

До 30.04.2019 г. задължените физически и юридически лица могат да подадат данъчни декларации

Започва тазгодишната данъчна кампания. Стартът й е по-късно - на 10 януари, заради законодателни промени.

От днес до 30 април 2019 г. задължените физически и юридически лица могат да подадат своите данъчни декларации на място в офисите на НАП или онлайн. 5-процентна отстъпка могат да ползват всички, които декларират доходите си до 31 януари, припомнят от Приходната агенция.

Подаването на годишни данъчни декларации по чл.50 от ЗДДФЛ за деклариране на доходи от физически лица, включително и еднолични търговци получени през 2018 г. се подава в срок от 10 януари до 30 април 2019 г.

Декларацията може да се подаде по електронен път с персонален идентификационен код /ПИК/ или с електронен подпис, както и на хартиен носител в компетентния офис на НАП по постоянен адрес на лицето.

Лицата които подадат ГДД по електронен път до 31 януари 2019 г., ползват отстъпка 5 на сто от данъка за довнасяне по ГДД, но не повече от 500 лева при условие, че нямат подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към момента на подаване на декларацията и данъкът за довнасяне е внесен в срок до 31 януари.

Препоръчително е лицата, преди да подадат годишната данъчна декларация, да направят справка с ПИК за наличието на задължения по данъчно-осигурителната си сметка с цел да установят имат ли право да ползват отстъпката.

Самоосигуряващите се лица могат да променят вида на осигуряването си до 31 януари чрез подаване на декларация по образец в компетентната териториална дирекция на НАП по постоянен адрес на лицето – декларация за регистрация на самоосигуряващо се лице.

Самоосигуряващите се лица сами определят вида на осигуряването, за което правят осигурителни вноски – за фонд „Пенсии” – за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт или за всички осигурени социални рискове без трудова злополука, професионална болест и безработица.

Декларираният вид на осигуряване чрез подадена декларация се прилага за цялата година, като през годината не може да се променя заявеният вид осигуряване. Може да се променя само осигурителния доход, върху който се дължат авансови осигурителни и здравноосигурителни вноски.

Образецът на декларацията е публикуван на сайта на НАП – www.nap.bg

Лицата които през 2019 г. ще упражняват патентна дейност следва да подадат в срок до 31 януари 2019 г. декларация по образец /по чл.61н от ЗМДТ/ в общината, където се намира обекта, в който се извършва дейността, в която декларират обстоятелствата, свързани с определяне на патентния данък.

Лицата, които са извършвали дейност, облагаема с патентен данък през 2018 г., са задължени да подадат и годишна данъчна декларация по чл.50 от ЗДДФЛ в срок до 30 април 2019 г., в която попълват приложение № 7 за доходи от дейности, подлежащи на облагане с патентен данък. В приложението се декларират приходите, разходите и облагаемият доход от упражняваната патентна дейност през 2018 г.

Същевременно лицата, упражняващи патентна дейност в качеството си на самоосигуряващи се лица, попълват и справките към годишната данъчна декларация за определяне окончателния размер на осигурителния доход за 2018 г.

Годишната данъчна декларация се подава по електронен път с ПИК или КЕП или на хартиен носител в съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите по постоянен адрес на лицето.

Формулярите на декларациите и приложенията към тях са публикувани на сайта на НАП – www.nap.bg

За информация:  Петър Захариев

Тел :  02 9334042

Източник: ТД на НАП офис София-област
EspressoNews