Започва изплащането на обезщетения на собствениците на имоти за модернизацията на пътя Калотина-София

879 преглеждания

Необходимо е да представят документи, доказващи правото на собственост

Община Драгоман уведомява собствениците на имоти, върху които са учредени сервитути от реконструирани инженерни мрежи при изграждане на обект: „Модернизация на съществуващото трасе на път I-8 „Калотина – Софийски околовръстен път" от км 1+000 до км 48+270, участък от км 1+000 до км 32+447.20“, че започва изплащане на определените парични обезщетения.

За целта е необходимо в деловодството на общината да се представят следните документи, доказващи правото на собственост:

-          заявление по образец - файл за изтегляне;

-          актуална скица на имота - оригинал;

-          нотариално заверено копие от документ за собственост;

-          актуално удостоверение за наследници, при починал собственик - оригинал;

-      актуално удостоверение за тежести върху имота, издадено от съответната Служба по вписванията (оригинал);

-          нотариално заверен споразумителен протокол, определящ дяловете на наследниците (оформен с кръгли суми) или нотариално заверено пълномощно, с което се упълномощава един от тях да получи цялата сума;

Сумите за полагащите се обезщетения, ще бъдат преведени на всяко едно от правоимащите лица по неговата сметка или банкова сметка на пълномощник, изрично посочено в заявлението.

Лице за контакт: инж.Моника Йорданова, тел: 0879103403

EspressoNews

източник: община Драгоман