Идва пожароопасен сезон - приведете сградите в безопасно състояние, напомни Община Своге

807 преглеждания

Вижте основните правила за намаляване риска от пожари

С цел намаляване риска и недопускане на пожари през отоплителен сезон 2018/2019 г. и на основание Наредба №8121з-647/01.10.2014 г. /ДВ бр.89/2014 г./ за правилата и нормите за пожарна безопасност  при експлоатация на обектите, е необходимо  да се извършат  следните мероприятия от управителите, ръководители и собственици на обекти:

1. Да се издаде заповед за определяне вида на отопление и разрешените за ползване нагревателни и отоплителни  уреди   /да посочат лицата, отговарящи за тях в съответните помещения/,  съгласно чл. 9, ал. 2, т. 2. от  Наредба №8121з-647/01.10.2014 г.

2. Лицата посочени за отговорници по т. 1 задължително да се инструктират  за противопожарните изисквания  при използването  на отоплителни и нагревателни уреди срещу подпис.

3. Да се организира проверка на отоплителни и нагревателни системи  и уреди, като се допускат в експлоатация  само  технически изправни  и стандартни такива. Техническата изправност  на електрическите уреди да се  удостовери с протокло съгласно чл. 38 от  Наредба №8121з-647/01.10.2014 г.  /по следния образец/.

N

дата

вид на уреда, съоръжението

годен да/не

Извършил проверката, фамилия

подпис

 
4. Необходимо е да се извърши проверка на състоянието на електрическите инсталации /наличие на неукрепени електрически проводници, неизправни електрически контакти и ключове, използване на подсилени предпазители и др./
 
5. Да се извърши проверка за пукнатини и почистят комините, при наличие на пукнатини същите да бъдат отстранени /да не се използва запалване при почистването/ съгласно чл. 40, т. 5 от Наредба №8121з-647/01.10.2014 г.
 
6.Локалните отоплителни уреди да са стандартни и да отстоят на 80см.от горими материали и да има негорими подложки под тях с борд, а димоотводните тръби /кюнци/  да са здраво укрепени  и да отстоят на 50см. от горими предмети .
 
7. Кметовете и кметски наместници, началникът на ВиК  и ръководителите на обекти  да обозначат и пригодят за нормална работа  при зимни условия  всички водоизточници-пожарни хидранти, противопожарни подстъпи на водоеми и др., който ще бъдат използвани за водоснабдяване на ПП автомобили   при възникнал пожар или авария.
 
8. Да се извърши проверка за състоянието на противопожарните уреди, съоръжения, пожарогасителни и пожароизвестителни  инсталации  и се приведат в изправност  в условията  на есенно-зимна експлоатация.
 
9. Подпокривните пространства да се почистят от складирани горими материали.
 
10. Котелните помещения да се почистят от складирани горими/котелни на газ и ЛЗТ/ материали и др. повишаващи пожарната опасност и затрудняващи достъпа до тях при пожар или авария.
 
11. Всички документи, отнасящи се до пожарната и аварийна безопасност  на обектите в есенно-зимни условия  да се съхраняват в досие, съгласно чл. 8 от Наредба №8121з-647/01.10.2014 г.
 
12. В стълбищните клетки на жилищни блокове да не се поставят материали затрудняващи свободното предвижване и повишаващи горимото натоварване.. Стълбищната клетка трябва да се поддържа свободна.
 

Източник: Община Своге