Изграждане на комплекс за социални услуги в Миланово предвижда Община Своге

557 преглеждания

Стартирана е процедура по ОВОС

Инвестиционно предложение за „Изграждане на комплекс за социални услуги за лица с психични разстройства в Община Своге“ в село Миланово обявиха от местната администрация със съобщение на официалния си сайт. Комплексът ще се изгражда по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, Процедура BG16RFO5001-5.002 “Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания“, Приоритетна ос 5 „Регионална социална инфраструктура“.

 В тази връзка стартира и процедура по ОВОС, като писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. “Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 10, e-mail: riosv@riew-sofia.org.

В Картата на резидентните услуги и Картата на услугите за подкрепа в общността, Община Своге е определена за изграждане на 3 /три/  броя социални услуги, както следва:

-     Център за грижа за лица с психични разстройства- 3 броя..

За целта е необходимо Община Своге да изготви и кандидатства с проектно предложение за изграждането, обзавеждането и оборудването на три броя жилища, необходими за предоставянето на социални услуги Център за грижа за лица с психични разстройства.

Центърът за грижата за лица с психични разстройства ще реализира следните услуги: предоставяне на място и подходящи условия за лица с психични разстройства, възможност за подкрепа на хората в тяхната непосредствена среда; психо- социално рехабилитация; индивидуална подкрепа; подобряване или формиране на умения за социално включване; подобряване на качеството на живот и възможностите за социално включване на лицата чрез осигуряване на мрежа от услуги и мерки за подкрепа в общността и домашна среда. Това се посочва в приложението по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС.

Предвидено е центърът да бъде изграден върху поземлен имот с площ 23 500 кв.м., находящ се в м.”Свражен”, землището на с.Миланово, община Своге, Софийска област, става ясно още от публикувания документ.

EspressoNews

Източник: Община Своге