Изработват кадастрална карта и регистри на територии в община Божурище

943 преглеждания

За гр. Божурище и селата Гурмазово, Пожарево, Пролеша и Росоман

Стартира изработване на кадастрална карта и кадастрален регистър на урбанизираните територии, попадащи в землищата на гр. Божурище, с. Гурмазово, с. Пожарево, с. Пролеша и с. Росоман, става ясно от съобщение публикувано на страницата на местната администрация.

Съгласно чл. 38, ал.1 от ЗКИР всеки собственик е длъжен да представи:

- Копия на актове, удостоверяващи правото на собственост или ограничено вещно право върху недвижими имоти - обект на кадастъра: поземлени имоти, сгради и самостоятелни обекти в сгради (апартаменти, гаражи, магазини, офиси и др.);

- Данни за административен адрес на недвижим имот, други данни за собствениците или носителите на ограничено вещно право, вписани в документите за собственост;

- Копия от архитектурни проекти за сгради в режим на етажна собственост (при наличност);

Копия на документи за собственост могат да бъдат предоставени:

За гр. Божурище и с. Росоман в Общинската сграда на „Местни данъци и такси“ (стар съвет), ет.2 всеки работен ден: от 09.00 ч. до 16.00 ч., в срок от 22.10.2018 г. до 31.10.2018 г.

За с. Гурмазово в сградата на кметството всеки работен ден: от 09.00 ч. до 16.00 ч., в срок от 22.10.2018 г. до 31.10.2018 г.

За с. Пожарево в сградата на кметството всеки работен ден: от 09.00 ч. до 16.00 ч., в срок от 22.10.2018 г. до 26.10.2018 г.

За с. Пролеша в сградата на кметството всеки работен ден: от 09.00 ч. до 16.00 ч., в срок от 22.10.2018 г. до 26.10.2018 г.

Копия на документи за собственост могат да бъдат предоставени и на електронен адрес: gurmazovo@cadastre.bg (важи за с. Гурмазово, гр. Божурище, с. Пожарево, с. Пролеша и с. Росоман).

Не се представят копия на документи за собственост на различни от посочените по-горе места.

Геодезическите дейности по създаването на кадастрална карта и кадастрални регистри ще се извършват в периода по графици за геодезически заснемания на имоти и сгради и изработване на схеми на самостоятелните обекти (апартаменти, гаражи, магазини, офиси и др.), които ще бъдат обявени в сградата на Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – Софийска област, в сградата на Община Божурище, както и на интернет сайта на АГКК www.cadastre.bg.

Съгласно чл. 38, ал.1 от ЗКИР всеки собственик е длъжен, след представяне на карта за легитимация от екипите на фирмата - изпълнител, да осигури свободен достъп в имота за извършване на измерванията на имотните граници и сградите.

Общинската администрация няма задължение да предоставя на изпълнителя данни за собствеността на физически и юридически лица;

Не са предвидени санкции, в т.ч. глоби, от неизпълнение на задължението на собствениците да предоставят копие на акта, удостоверяващ правата им върху недвижимите имоти;

След влизане в сила на КККР, установените в тях несъответствия, могата да се отстраняват по реда на Глава VI от ЗКИР. В тези случаи разходите за промените в КККР, допуснати в резултат на неизпълнението на задълженията по чл. 38, ал.1, т.1, 2 и3 от ЗКИР, са за сметка на задължените лица (собствениците);

Процесът по създаване на КККР за гражданите е БЕЗПЛАТЕН - не се дължат никакви административни такси, както на изпълнителя, така и на възложителя;

С допълнителна информация относно процеса на създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри, гражданите могат да се запознаят на адрес: www.cadastre.bg - раздел „Често задавани въпроси”.

EspressoNews

Източник: Община Божурище